Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium regionalne – woj. dolnośląskie: „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”
17 grudnia 2018 r., Wrocław

 

Seminarium regionalne – woj. dolnośląskie:

„Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”

 

17 grudnia 2018 r., Wrocław

 

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium.

 

 

Warunki udziału w seminarium:

 • Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów.
 • Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmowane są do dnia 12 grudnia 2018 r.
 • Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Miejsce seminarium:

Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

 

Koordynator organizacyjny seminarium:

Agnieszka Szczygielska

Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB
email: agasz@ciop.pl
tel.: (22) 623 36 86

 

Cele sem­i­nar­ium:

 • Prezen­tacja pro­duk­tów pro­jektu INFOdoradca+
 • Przeprowadze­nie debaty o możli­woś­ci­ach wyko­rzys­ta­nia opisów infor­ma­cji o zawodach w Insty­tuc­jach Rynku Pracy (IRP) oraz przez innych interesariuszy

 

Sem­i­nar­ium jest skierowane do:

1/ Insty­tucji Rynku Pracy (IRP), w tym przedstawicieli:

 • Wojew­ódz­kich i Powia­towych Urzędów Pracy,
 • Ochot­niczych Hufców Pracy,
 • Agencji Zatrud­nienia i Insty­tucji Szkoleniowych,
 • Insty­tucji Dia­logu Społecznego, przed­staw­icieli sto­warzyszeń branżowych, orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców i orga­ni­za­cji związkowych,
 • Insty­tucji Part­nerstwa Lokalnego.

2/ Intere­sar­iuszy pro­jektu, w tym przedstawicieli:

 • Gmin­nych Cen­trów Infor­ma­cji, Aka­demic­kich Biur Kari­ery, Szkol­nych Ośrod­ków Kariery,
 • Cen­trów Ksz­tałce­nia Prak­ty­cznego, Cen­tów Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustawicznego,
 • orga­ni­za­cji pozarzą­dowch zaj­mu­ją­cych się prob­lematyką rynku pracy,
 • insty­tucji uczest­niczą­cych w tworze­niu oraz wdraża­niu Zin­te­growanego Sys­temu Kwalifikacji.

Organizatorem seminarium jest Partnerstwo projektu:

 • Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni (lider),
 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z Radomia,
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy,
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy,
 • PBS sp. z o.o. z Sopotu.

 

Infor­ma­cje na temat pro­jektu na: http://www.infodoradca.edu.pl/