Seminarium - Warszawa

Seminarium dla dostawców i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej

 

W dniu 16 kwietnia bieżącego roku w siedzibie GAZ SYSTEM S.A. w Warszawie odbyło się seminarium dla dostawców i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej poświęcone wymaganiom stawianym środkom ochrony indywidualnej i odzieży roboczej przeznaczonych do stosowania podczas wykonywania prac w strefach zagrożenia wybuchem. 
W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, reprezentujących m.in.: 
- PPUiH ARIS 
- ANSELL HEALTHCARE EUROPE 
- ODZIEŻ ROBOCZA 
- ARTEX 
- EUROSOFT 
- ROBOD S.A. 
- PW KRYSTAIN SP. Z O.O. 
- HONEYWELL 
- BATA INDUSTRIALS. 

Seminarium zostało zorganizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, która jest koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Miało na celu omówienie: 
- warunków pracy oraz zagrożeń występujących w strefach zagrożenia wybuchem 
- wymagań stawianych dostawcom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej 
- wymagań dla odzieży, rękawic i obuwia przeznaczonych do prac w strefach zagrożenia wybuchem 

Ponadto celem spotkania było ukazanie przedstawicielom firm będących dostawcami i dystrybutorami środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wymagań stawianych przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz zapoznanie z zasobami i sposobem udzielania zamówień w Spółce. 

Pierwszym elementem programu seminarium było przedstawienie uczestnikom, przez Pełnomocnika ds. BHP Pana Pawła Mońkę, profilu działalności i strategii firmy, jej kluczowych zadań oraz warunków pracy i zagrożeń jakie w niej występują. 

Omówiona została tabela odzieżowa, a także cały proces i plany zakupowe. Podkreślony został fakt, iż GAZ-SYSTEM S.A. jest Spółką, zaangażowaną w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników poprzez umiejętne pokierowanie procesem doboru, zakupu, dystrybucji i użytkowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 

Kolejną część seminarium poprowadziły dr Agnieszka Kurczewska i mgr inż. Agnieszka Stefko z CIOP-PIB. Prezentację rozpoczęto od wprowadzenia w podstawowe wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Następnie zostały omówione kategorie środków ochrony indywidualnej na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG oraz procedury oceny zgodności środków ochrony indywidualnej o prostej, pośredniej i złożonej konstrukcji. 

Tematem, który zainteresował uczestników oraz wywołał dyskusję było oznakowanie wyrobów, a w szczególności rękawic, znakiem CE. W tym miejscu poświęcono także czas na przypomnienie różnic pomiędzy odzieżą ochronną, a roboczą. 

Ważnym elementem programu było przedstawienie kwestii antystatyczności odzieży ochronnej,  jako warunku koniecznego do zabezpieczenia w strefie zagrożenia wybuchem, bowiem zgodnie z Dyrektywą Atex 137 w przestrzeni zagrożonej wybuchem należy wyeliminować wszystkie potencjalne źródła zapłonu, w tym źródła elektryczności statycznej. 

Normatywy dotyczące odzieży ochronnej antyelektrostatycznej były kolejnym aspektem poruszonym przez przedstawicieli CIOP-PIB – Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi. Przedstawiono wymagania wobec konstrukcji i oznakowania odzieży używanej w strefie zagrożenia wybuchem według normy PN-EN 1149-5:2009 oraz metody badania materiałów odzieżowych i ich konserwację. 

Końcową część wystąpień poświęcono rękawicom i obuwiu, jakie są stosowane na stanowiskach pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz praktyczne wskazówki w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej. 

Dyskusja prowadzona podczas całego seminarium dowiodła konieczności zorganizowania takiego spotkania. Przedstawiciele obecnych firm mogli na forum zadać pytania dotyczące wymagań stawianych przez GAZ-SYSTEM S.A. z zakresu stosowanych przez nich środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 

Ściągnij program seminarium (.doc)

Dokumentacja fotograficzna spotkania: