Konferencja - Białystok

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Konferencja: "Bezpiecznie na wysokości"

listopad 2011 r., Białystok
TNOiK - Oddział w Białymstoku


Program konferencji:

W programie konferencji m.in.:
- Kształtowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy – informacyjna kampania społeczna - Bezpieczne miejsce pracy” (CIOP-PIB)
- TNOiK – kim jesteśmy i co robimy (TNOiK)
- Podstawowe przepisy BHP pracy na wysokości, organizacja pracy na placu budowy (PIP)
- Wypadki przy pracach na wysokości (PIP)
- Zasady doboru i użytkowania sprzętu do prac na wysokości (EXPLORER)
- Zasady postępowania na miejscu zdarzenia przy pracach na wysokości (CIOP-PIB)

Warsztaty - praca na wysokości w ekspozycji
- Dobór i użytkowanie sprzętu do pracy na wysokości w ekspozycji
- Autoratownictwo, ratownictwo, pierwsza pomoc

Warunki uczestnictwa w konferencji:

1. Konferencja skierowana jest do firm, w których wykonywane są prace na wysokości:
- pracodawców
- osób kierujących pracownikami,
- pracowników służb bhp,
- pracowników wyznaczonych do organizacji i prowadzenia ratownictwa i pierwszej pomocy
2. Konferencja składa się z dwóch części:
- ogólnej,
- warsztatowej
3. Część warsztatowa (liczba miejsc ograniczona) zakłada nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:
- posługiwania się sprzętem,
- autoratownictwa i ratownictwa,
- udzielania pierwszej pomocy.
4. Warunkiem uczestnictwa w części warsztatowej jest udział w części ogólnej
5. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
6. Udział w konferencji jest odpłatny.
7. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Zgłoszenia przyjmowane są:
- e-mail: tnoik@tnoik.bialystok.pl
lub
- faxem: 85/ 675 42 00