Działania Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „IPB” Sp. z o.o. ramach kampanii

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

W okresie od czerwca do sierpnia 2017 r. przeprowadzono konkurs fotograficzny „Bezpieczeństwo w obiektywie”. W konkursie wyodrębniono osobną kategorię dla młodych Pracowników (wiek poniżej 30 lat i staż w „IPB” Sp. z o.o. nie dłuższy niż 3 lata). Kategorię Młody Pracownik wygrał inżynier Budowy – Pan Mateusz Tabaka (w załączeniu zwycięskie zdjęcie). Konkurs cieszył się dużą popularnością. Obecnie prawie każdy z Pracowników ma w czasie pracy przy sobie aparat fotograficzny w postaci telefonu komórkowego. Przesyłane zdjęcia w szczególności obrazowały zagrożenia związane z pracą w budownictwie oraz czynności zmierzające do usuwania lub ograniczania tych zagrożeń.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA OBSERWACJA MŁODYCH PRACOWNIKÓW

Szczegółowa obserwacja młodych Pracowników pod kątem BHP, zwłaszcza tych zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji budowlano-montażowej, stanowi od lat  ważny element w zakresie kształtowania bezpiecznych postaw. Bezpośredni przełożony (zazwyczaj brygadzista), ale także inni współpracownicy zatrudnieni na tym samym poziomie organizacyjnym, kadra nadzoru na budowach mają za zadanie eliminować wszelkie przejawy odstępstw od przepisów i zasad BHP przez młodych Pracowników. Opiera się to zazwyczaj na rozmowie z młodym Pracownikiem mającej na celu wykrycie przyczyn niebezpiecznych postaw oraz na zrozumiałym wytłumaczeniu tego, jak się w danej sytuacji powinno postępować. Kary porządkowe przewidziane w Kodeksie Pracy są ostatecznością (młody Pracownik ostatni raz otrzymał karę porządkową za nieprzestrzeganie przepisów BHP 3 lata temu). Zachowanie Pracownika w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP jest jednym z elementów wpływających na przedłużenie umowy o pracę po okresie próbnym lub czasie określonym, na który została zawarta. Wpływa też na ewentualne podwyżki i awanse zawodowe. 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW

Zdrowie jest najważniejszą wartością. Z tego założenia wychodzi kierownictwo Firmy. Co jakiś czas Pracownicy otrzymują informacje na temat profilaktyki zdrowotnej. Przesyłane wiadomości wykraczają również poza zakres czynności wykonywanych przez Pracownika w pracy informując o zagrożeniach w życiu prywatnym i sposobach ich usuwania lub ograniczania.

W 2017 roku wdrożono program, dzięki któremu najbardziej narażeni na choroby Pracownicy zatrudnieni przy produkcji budowlano-montażowej za niski współczynnik chorobowości w zespołach otrzymują dodatkowe premie półroczne. Już teraz widać pozytywny wynik programu, sami Pracownicy zaczęli też bardziej zwracać uwagę na swoje zdrowie.

Przeprowadzono również anonimową ankietę dla CIOP-PIB w zakresie zdrowia wśród mężczyzn w wieku od 20 do 65 lat. Samo wypełnienie ankiety i odpowiedzi na szczegółowe pytania było elementem zwrócenia uwagi na złe nawyki oraz zachowania nieprozdrowotne.

W maju 2017 roku Firma zorganizowała w Iławie II IPB Nocny Bieg na 5 km. Czynny udział w biegu wzięło prawie 700 zawodników amatorów z całej Polski. Bieg spotkał się z pozytywnym odzewem – już w tej chwili mamy dużo zapytań odnośnie III edycji, której termin ustalono na 26 maja 2018 r.

 

 

ADAPTACJA MŁODEGO PRACOWNIKA

Prócz obserwacji młodego Pracownika ze strony wszystkich Pracowników (patrz punkt wyżej) dodatkowo stworzono funkcję mentora-opiekuna w postaci bezpośredniego przełożonego danego Pracownika. Ponadto w wypełnianiu swych obowiązków mentora wspiera wyznaczony Pracownik z Zespołu ds. Pracowniczych. Obaj mają za zadanie wprowadzenie nowego Pracownika do Firmy, między innymi w zakresie kształtowania bezpiecznych postaw. Młody Pracownik (niekiedy również starszy wiekiem, ale młody stażem) mają prawo zwrócić się do mentora czy też wyznaczonego Pracownika z działu HR w celu wyjaśnienia wątpliwości, wytłumaczenia czegoś niezrozumiałego. Nigdy młody Pracownik nie jest pozostawiony samemu sobie. Obecnie trwają prace nad sformalizowaniem powyższego procesu w postaci jednej z instrukcji Systemu Zarządzania lub poprzez wydanie osobnego zarządzenia wewnętrznego.

 

 

PRAKTYKI W „IPB” Sp. z o.o.

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane od lat szczególną uwagę zwraca na młodych Pracowników, zwłaszcza pod kątem ich bezpieczeństwa w pracy. Od 2009 roku tylko jeden z Pracowników w pierwszym roku pracy uległ wypadkowi przy pracy, od 2012 roku również tylko jeden wypadek dotyczył pracownika w przedziale stażu pracy od 1 do 5 lat. W ostatnich sześciu latach tylko dwóch z dziewiętnastu poszkodowanych w wypadkach przy pracy było w wieku od 18 do 30 roku życia. Biorąc pod uwagę wcześniejsze statystyki jest to duży sukces w zakresie podejścia do bezpieczeństwa w pracy przez młodych pracowników. Miały na to wpływ różne działania, w tym m.in. nacisk na prawidłowe przeszkolenie wstępne BHP pracowników, egzekwowanie wskazań lekarskich wydanych przez lekarza medycyny pracy czy przestrzeganie przepisów i zasad bhp w czasie pracy. Nie jest żadną tajemnicą, że przemysł budowlany należy do branż szczególnie niebezpiecznych o dużym wskaźniku zagrożenia wypadkami przy pracy. Potwierdzają to coroczne statystyki wypadkowości w kraju. Wdrożony w „IPB” Sp. z o.o. system Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną przy Pracy oraz egzekwowanie powszechnie obowiązujących przepisów przez kadrę kierowniczą przynoszą spore korzyści w zakresie bezpieczeństwa przy pracy. Między innymi dzięki tym działaniom od ponad 1,5 roku w Firmie nie wydarzył się żaden wypadek przy pracy.

Spółka w swych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa od pewnego czasu poszła jeszcze dalej. W 2014 roku wdrożono bowiem instrukcję bezpiecznych zasad odbywania praktyk zawodowych przez uczniów i studentów będącą częścią Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością. Celem instrukcji jest określenie bezpiecznych zasad pracy podczas odbywania praktyk zawodowych przez uczniów i studentów oraz kształtowanie postaw uczniów i studentów wobec bezpieczeństwa.

Kierownik jednostki organizacyjnej, w której będzie miała miejsce praktyka odpowiada za bezpieczne warunki pracy na stanowiskach praktyki, zapewnienie wymaganych środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej dla uczniów i studentów, zapewnienie przestrzegania przez praktykantów prawidłowego wykonywania pracy oraz prawidłową realizację programu nauczania.

Z kolei wyznaczony pracownik Zespołu ds. Pracowniczych, pełniący zwierzchni nadzór nad praktykantami odpowiedzialny jest m.in. za zapoznanie praktykantów z zasadami odbywania praktyk, wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Firmie oraz uzgodnienie z kierownikami jednostek organizacyjnych terminów i obszarów, w  których będą realizowane praktyki. Dodatkowo stale monitoruje obszar i przebieg praktyk, a w razie potrzeb zgłasza do szkoły / uczelni wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniami uczniów / studentów w czasie praktyki.

Sam zaś praktykant zobowiązany jest m.in. do udokumentowania aktualnych badań lekarskich bez przeciwwskazań lekarza do wykonywania praktyki zawodowej, używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej czy też ubrania i obuwia roboczego. Dodatkowo każdy praktykant ma obowiązek zgłaszania kierownikowi jednostki organizacyjnej wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz organizacji pracy na stanowisku, na którym odbywa praktykę.

W pierwszym dniu praktyki każdy praktykant musi przejść szkolenie wstępne BHP (ogólne i stanowiskowe). Pomimo, iż praktyka czasem trwa tylko 4 tygodnie, szkolenie jest realizowane w wymiarze godzinowym przewidzianym jak przy zatrudnieniu nowego pracownika. Po odbyciu szkolenia praktykant rozpoczyna pracę wg wcześniej ustalonego harmonogramu, dzięki czemu sam przebieg praktyki realizowany jest bez żadnych przeszkód i zakłóceń.

W przypadku niewłaści-wego zachowania się praktykanta, np. opuszczanie bez usprawie-dliwienia dni, w których zaplanowano praktyki lub/i wykonywanie czynności związanych z realizacją programu praktyk niezgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pracy w sposób narażający swoje zdrowie lub życie (lub kogoś innego), Kierownik Zespołu ds. Pracowniczych i/lub wyznaczony przez niego pracownik, a także Główny Specjalista ds. BHP oraz kierownik jednostki organizacyjnej, w której odbywają się praktyki, niezwłocznie odsuwają praktykanta od wykonywania praktyk, a o fakcie tym niezwłocznie informują szkołę i/lub uczelnię, z której praktykant jest skierowany.

Kierownik Zespołu ds. Pracowniczych lub wyznaczony przez niego pracownik w ostatnim dniu odbywania praktyki zawodowej organizuje spotkanie zamykające, podczas którego omawia proces realizacji programu nauczania praktyki zawodowej. Przebieg spotkania ma charakter luźnej rozmowy, w czasie której praktykanci mają możliwość wypowiedzenia się na temat realizacji praktyki. Uczeń i/lub student kończący praktykę zawodową wypełnia ankietę dotyczącą przebiegu praktyki a także oceny osób realizujących program nauczania. Ankiety wypełniane przez uczniów i studentów odbywających praktyki zawodowe, stanowią podstawę do doskonalenia procesu odbywania i organizacji praktyk zawodowych. Dzięki temu kolejne praktyki uwzględniające zgłoszone i zasadne uwagi / wnioski są przeprowadzane z większą korzyścią dla praktykantów.

 

 

Firma „IPB” od dziesięcioleci wpisuje się w system kształcenia nowych pracowników. Warto wspomnieć, iż przy Firmie funkcjonowała kiedyś przyzakładowa szkoła kształcąca przyszłych budowlańców. W czasie zrealizowanych praktyk zawodowych w Firmie nie doszło do żadnego wypadku, w którym poszkodowanym byłby praktykant.

Temat bezpieczeństwa w pracy jest w „IPB” Sp. z o.o. pożądaną i cenioną wartością, na którą wszyscy pracownicy pracują wspólnie. Dlatego po uporaniu się z wewnętrznymi problemami dotyczącymi wypadkowości Firma poszła krok dalej i postanowiła na etapie praktyk zawodowych wpajać przyszłym pracownikom elementy bezpieczeństwa przy pracy w myśl popularnego przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

 

Statystyki

Ilość wypadków przy pracy z uwzględnieniem wieku poszkodowanych w odniesieniu do wszystkich wypadków przy pracy w latach 2006-2017

 

 

Ilość wypadków przy pracy z uwzględnieniem stażu pracy w „IPB” Sp. z o.o. w odniesieniu do wszystkich wypadków przy pracy w latach 2006-2017

 

 

Opracował:
Marcin Kopera
Główny Specjalista ds. BHP

Iława, dnia 21.11.2017 r.