Konferencja dla społecznych inspektorów pracy


KONFERENCJA DLA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
"RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE"


3 czerwca w KWK „Wujek” w Katowicach, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ryzyko zawodowe w górnictwie”, przygotowanej i koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, odbyła się konferencja dla społecznych inspektorów pracy, której tematem była ocena ryzyka zawodowego w górnictwie. Współorganizatorem spotkania był Wyższy Urząd Górniczy, a honorowy patronat objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Piotr Litwa.

Gospodarzami konferencji byli przedstawiciele Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Uczestnikom spotkania – 153 przedstawicielom zakładów górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego, wyższych uczelni i przedstawicielom okręgowych inspektoratów pracy, dozoru technicznego oraz mediom – stworzono okazję do wymiany doświadczeń i podzielenia się wiedzą na temat organizowania miejsc pracy, oceny ryzyka zawodowego i aktualnego stanu bezpieczeństwa pracy – przede wszystkim w górnictwie.

Zorganizowanie konferencji dla społecznej inspekcji pracy wynika z uznania roli i woli podkreślenia znaczenia służby, którą pełnią sami pracownicy. Jej misją jest zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa.

Społeczna inspekcja pracy to podstawowa forma udziału pracowników w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Społeczni inspektorzy pracy reprezentują interesy wszystkich pracowników, uczestniczą w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, są uprawnieni do uczestniczenia w przeglądach warunków pracy oraz opiniowania podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. W ramach swojej pracy mają prawo do wizytowania pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy, a także do żądania informacji i okazania stosownych dokumentów od pracodawcy i pracowników (w sprawach wchodzących w zakres ich działania). Dysponują także środkiem prawnym, jakim jest zalecenie, które może prowadzić nawet do wstrzymania pracy urządzenia lub określonych robót w razie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy.

Prezentacja strategii Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 stanowiła wprowadzenie do kolejnych wystąpień prelegentów. Przedstawiono założenia i cel tegorocznej kampanii, a następnie omówiono stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie w 2008 roku, a także wypadki przy pracy oraz ryzyko powstawania chorób zawodowych w górnictwie. Holistyczne podejście do spraw bhp, a więc całościowe, przemyślane działania w kierunku kształtowania kultury bezpieczeństwa w górnictwie zainteresowało słuchaczy. Przekonywano także, jak bardzo istotne w każdej pracy, a szczególnie w górnictwie jest stworzenie ergonomicznych warunków pracy. Omówiono poza tym zasady użytkowania urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w zakładach górniczych. Mówiono także o zagrożeniach biologicznych, na które narażeni są pracownicy ruchu.