Dobre praktyki
 

Dobre praktyki

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao dobra praktyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określa działania skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, które są:
  • zgodne z wymaganiami prawnymi kraju, w którym zostały wprowadzone;
  • aktualne i dostosowane zarówno do potrzeb odbiorców, jak i organizacji procesów pracy obowiązujących w Unii Europejskiej;
  • efektywne i możliwe do przyjęcia pod względem etycznym;
  • realizowane z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Do dobrych praktyk, które mają wspomagać przedsiębiorstwa we właściwej realizacji obowiązku oceny ryzyka zawodowego i których opisy przedstawiono na kolejnych stronach należą w szczególności: