Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS/NDN

Wykaz
Opis

KOMUNIKAT IV

 

Komisja Europejska pracuje nad kolejną dyrektywą ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie
z dyrektywą 98/24/WE.

 

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 11 szkodliwych substancji chemicznych: octan n-butylu, octan sec-butylu, octan izobutylu, anilina, chlorometan, 4-aminotoluen, 2-fenylpropan, ftalan dibutylu, trichlorek fosforylu, trimetyloaminy oraz 3-metylobutan-1-ol.

 

 • Informacje dotyczące 5 z wymienionych substancji (octan n-butylu, octan sec-butylu, octan izobutylu, anilina, chlorometan)w środowisku pracy można uzyskać bezpłatnie w:  
  • bazie wiedzy CHEMPYŁ  www.ciop.pl/chempyl
  • kwartalniku Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP) www.ciop.pl/pimosp_strona
  • wydawnictwie Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne 2016
 • Dla pozostałych substancji, tj. chlorometanu, 4-aminotoluenu, 2-fenylpropanu, ftalan dibutylu, trichlorku fosforylu, trimetyloaminy oraz 3-metylobutan-1-olu, Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych  opracuje dokumentacje dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego wraz z propozycjami wartości NDS/NDSCh w 2018 r.

 

 • Prosimy o pilne przekazywanie informacji do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (josko@ciop.pl), dotyczących wymienionych 11 szkodliwych czynników chemicznych, odnośnie do:
  • ich stosowania w przedsiębiorstwach
  • wartości stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy
  • liczby pracowników narażonych
  • stosowanych środków prewencji w celu ochrony pracowników.

 

 • W celu ograniczenia narażenia zawodowego na te niebezpieczne substancje chemiczne, przez obniżenie ich stężeń na stanowiskach pracy do wartości proponowanych, jest wskazane opracowanie w przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

 

Informacje te są potrzebne w negocjacjach z KE dotyczących ustalania wskaźnikowych wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego dla wymienionych szkodliwych czynników chemicznych.

 

Zapraszamy także do korzystania z możliwości zadawania pytań na forum w bazie CHEMPYŁ (www.ciop.pl/chempyl), a także do przekazywania informacji na forum dyskusyjnym bazy, wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne, a szczególnie informacji na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

 

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia (Advisory Committee on Safety and Health) przyjął opinie i propozycje wartości wskaźnikowych dla 11 substancji wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie zaproponowanych dopuszczalnych wartości wskaźnikowych do projektu dyrektywy ustalającej piąty wykaz dopuszczalnych wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego (stan na 11.07.2018 r.)

 

Nr WE

Nr CAS

Nazwa substancji chemicznej

Dopuszczalne stężenia

Uwagi

8-godzinne

krótkoterminowe

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

204-658-1

123-86-4

Octan n-butylu

241

50

723

150

203-300-1

105-46-4

Octan sec-butylu

241

50

723

150

203-745-1

110-19-0

Octan izobutylu

241

50

723

150

200-539-3

62-53-3

Anilina

7,74

2

19,35

5

skóra*

200-817-4

74-87-3

Chlorometan

42

20

203-403-1

106-49-0

4-Aminotoluen

(4-toliloamina)

4,46

1

8,92

2

skóra*

202-704-5

98-82-8

2-Fenylpropan (Kumen)

50

10

250

50

skóra*

201-557-4

84-74-2

Ftalan dibutylu – frakcja wdychalna

0,58

0,05

233-046-7

10025-87-3

Trichlorek fosforylu

0,064

0,01

0,13

0,02

200-875-0

75-50-3

Trimetyloamina

4,9

2

12,5

5

204-633-5

123-51-3

3-Metylobutan-1-ol) (alkohol izoamylowy)

18

5

37

10

* wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową