Opisy zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI MECHANICZNE

 

Listy do kontroli warunków pracy w procesach łączenia materiałów w przemyśle lotniczym. Materiały informacyjne
- Mariusz Dąbrowski, Andrzej Dąbrowski


Pozycja dostępna w wersji cyfrowej:Liczba stron: 13
Rok wydania: 2019


Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa blokowania i ryglowania przy osłonach ruchomych w maszynach – dobór, projektowanie i ocena zgodności z wymaganiami
- Marek Dźwiarek

Urządzenia realizujące funkcje blokowania i ryglowania przy osłonach ruchomych są obecnie najczęściej stosowanymi środkami bezpieczeństwa w maszynach. Warunkiem prawidłowego ich zastosowania i wykonania jest odpowiedni dobór elementów składowych, w tym szczególnie urządzenia blokującego i urządzenia ryglującego, prawidłowe określenie funkcji bezpieczeństwa, dostosowanie sterownika bezpieczeństwa do wymagań związanych z realizacją założonych funkcji bezpieczeństwa i zapewnienie, że cały podsystem osiągnie wymagany oceną ryzyka poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego, a także uwzględnienie w procesie projektowania wymagań środowiskowych.

Przedstawione wymagania dotyczące urządzeń blokowania i ryglowania oraz metodyka ich oceny mają służyć projektantom w prawidłowym projektowaniu tych urządzeń, a jednostkom notyfikowanym ułatwić ich ocenę.


Pozycja dostępna w wersji cyfrowej:Liczba stron: 16
Rok wydania: 2019


Wytyczne do ograniczania ryzyka zawodowego w procesach łączenia materiałów w przemyśle lotniczym. Materiały informacyjne
- Mariusz Dąbrowski, Andrzej Dąbrowski, Piotr Kowalski, Emil Kozłowski, Rafał Młyński, Małgorzata Pośniak, Tomasz Tokarski

 


Pozycja dostępna w wersji cyfrowej:Liczba stron: 35
Rok wydania: 2019


Bezpieczna praca w małych firmach budowlanych
- Andrzej Dąbrowski

Publikacja jest adresowana do pracodawców małych firm budowlanych, ale również do firm większych działających w tej sekcji gospodarki (zatrudniających podwykonawców),
a także inwestorów i wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo. Jej celem jest wskazanie kierunków działań wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa prac wykonywanych przez małe firmy budowlane, które mogą przyczynić się do obniżenia wysokich wskaźników wypadkowości w budownictwie.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:Format: A5
ISBN: 978-83-7373-147-9
Rok wydania: 2013


Działania w celu ochrony przed urazami na placu budowy
- Andrzej Dąbrowski

Poradnik jest adresowany do małych firm budowlanych. Jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa pracodawcom, pracownikom oraz osobom postronnym, które mogą się znaleźć lub znajdują się w sąsiedztwie miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane. Wskazuje działania zmierzające do ograniczenia urazów podczas wykonywania robót budowlanych, obejmujące opracowanie i utrzymywanie dokumentacji bhp, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego, zapewnianie środków ochrony przed urazami oraz szkoleń pracowników.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-148-6
Rok wydania: 2013


Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna - zalecenia
- Mariusz Dąbrowski

W publikacji przedstawiono zasady bezpieczeństwa obsługi stanowisk wyposażonych w stacjonarne frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Omówiono typowe zdarzenia zagrażające, jakie występują przy obsłudze frezarek dolnowrzecionowych, oraz metody ograniczania ryzyka wypadkowego. Szczególny nacisk położono na zagrożenia mechaniczne oraz stosowane techniczne środki ochronne, a także właściwy dobór narzędzi i parametrów technologicznych. Głównym adresatem poradnika są mikroprzedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie frezowania drewna, stolarnie przyzakładowe oraz niewielkie samodzielne zakłady stolarskie. Publikacja może być przydatna jako literatura uzupełniająca w szkołach zawodowych i większych zakładach przetwórstwa drewna.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-110-3
Rok wydania: 2011


Ograniczanie ryzyka odbicia przy cięciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi
- Andrzej Dąbrowski

Obecnie w Polsce przenośne pilarki łańcuchowe są nadal podstawowym narzędziem stosowanym do pozyskiwania drewna. Ich użytkowanie wiąże się z dużym ryzykiem powstania urazów i jest główną przyczyną wypadków. W publikacji przedstawiono podstawowe informacje na temat zjawiska odbicia, rozwiązań technicznych ograniczających ryzyko zawodowe związane z tym zjawiskiem, budowy i działania zespołu tnącego pilarki, wpływu właściwości drewna na odbicie pilarki, a także rolę użytkowników i producentów pilarek w ograniczaniu ryzyka związanego z odbiciem pilarki.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-11-0
Rok wydania: 2011


Zasady ograniczania ryzyka zawodowego podczas obróbki drewna twardego ręcznymi narzędziami zmechanizowanymi
- K.M. Benczek, M. Gliński, M. Dąbrowski, H. Karski

Przedmiotem opracowanego i wydanego poradnika jest proces obróbki drewna twardego za pomocą ręcznych narzędzi zmechanizowanych (na napęd elektryczny lub pneumatyczny) i sposoby ograniczania związanego z tym ryzyka zawodowego. Autorzy pragną uświadomić pracodawcom i bezpośrednim użytkownikom sprzętu zasady tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy i bezpiecznego posługiwania się narzędziami. Podane zalecenia dotyczą najczęściej wykonywanych prac i najpopularniejszego wyposażenia.

 

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 54
ISBN: 83-7373-062-1
Rok wydania: 2005


PODSTAWY PREWENCJI WYPADKOWEJ
- Praca zbiorowa

Przedmiotem opracowanego i wydanego poradnika jest badanie i rejestrowanie wydarzeń wypadkowych przy obsłudze maszyn oraz profilaktyka tych wydarzeń. Podane zalecenia dotyczą: zapewnienia bezpieczeństwa przez rozwiązania konstrukcyjne, dobór i stosowanie osłon do maszyn i urządzeń, stosowanie elektronicznych urządzeń ochronnych oraz stosowanie technicznych środków ochronnych przed porażeniem prądem elektrycznym.Format: A4
Liczba stron: 331
ISBN: 83-7373-145-8
Rok wydania: 2003


BEZPIECZEŃSTWO MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH. ANALIZA RYZYKA METODY ELIMINACJI I OGRANICZANIA RYZYKA
- Weryfikacja merytoryczna: K.Myrcha, L.Pietrzak

 

Przedmiotem opracowanej i wydanej broszury jest przedstawienie, w sposób usystematyzowany, analizy i oceny ryzyka oraz metod doboru odpowiednich środków ograniczających ryzyko.

Broszura wydana w wyniku projektu PHARE PL 99/IB-SO-01Format: A4
Liczba stron: 21
ISBN: 83-88703-69-2
Rok wydania: 2002


MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE. ŚRODKI OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI
- Weryfikacja merytoryczna: M. Dzwiarek, J. Gierasimiuk, Saulewicz A.

Przedmiotem opracowanej i wydanej broszury jest przedstawienie technicznych środków ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi , mając na względzie ułatwienie ich doboru.

Broszura wydana w wyniku projektu PHARE PL 99/IB-SO-01Format: A4
Liczba stron: 70
ISBN: 83-88703-94-3
Rok wydania: 2002