Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metodyki oraz stanowisk do badań akcesoriów odblaskowych stosowanych jako sprzęt ochrony indywidualnej

Kierownik projektu: dr inż. Adam Pościk

Streszczenie projektu:

Potrącenie pieszego przez pojazd stanowi drugą, po zderzeniu się pojazdów, przyczynę wypadków drogowych. W 2017 r. w Polsce zanotowano 7911 takich zdarzeń. W ich wyniku zginęło 861 osób, a 7437 zostało rannych. Jedną z głównych przyczyn tych wypadków jest niedostateczna widzialność pieszych użytkowników dróg, szczególnie w warunkach nocnych. Skuteczną metodą poprawy widzialności pieszych jest zastosowanie przez nich materiałów odblaskowych.

Celem zadania było wykonanie stanowisk oraz opracowanie procedur do badania właściwości fotometrycznych i użytkowych materiałów odblaskowych.

Opracowano założenia konstrukcyjne, wykonano stanowisko oraz opracowano procedurę do badania właściwości fotometrycznych akcesoriów odblaskowych. Przeprowadzono badania sprawdzające w zakresie wyznaczania współczynnika odblasku oraz gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku dla wybranych próbek akcesoriów odblaskowych. Przeprowadzono również wstępne badania zależności współczynnika odblasku materiałów odblaskowych od kąta obserwacji i kąta oświetlania, z wykorzystaniem goniometru wyposażonego w półmanekin.

Stanowiska do badania właściwości fotometrycznych akcesoriów odblaskowych w symulowanych warunkach opadów deszczuZadanie 3.G.06. Stanowiska do badania właściwości fotometrycznych akcesoriów odblaskowych w symulowanych warunkach opadów deszczu

 W ramach zadania:

-  wykonano stanowiska oraz opracowano procedury do badania: właściwości fotometrycznych akcesoriów odblaskowych w symulowanych warunkach działania deszczu, odporności na ścieranie oraz na składanie w niskich temperaturach

-  przeprowadzono badania sprawdzające w zakresie wyznaczania gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku (R’) dla wybranych próbek materiałów odblaskowych, po poddaniu ich ścieraniu, składaniu w niskich temperaturach oraz działaniu deszczu

-  opracowano materiały szkoleniowe i informacyjne dla producentów i dystrybutorów dotyczące zasad wprowadzania do obrotu oraz wymagań technicznych dla akcesoriów odblaskowych

-  przeprowadzono szkolenie pilotażowe dla przedstawicieli producentów i dystrybutorów akcesoriów odblaskowych w dniu 30.11.2018 r., w Zakładzie Ochron Osobistych w Łodzi.

Uzyskane wyniki badań sprawdzających wykazały poprawność działania stanowisk, jak również poprawność opracowanej metodyki badań. Dla wybranych próbek akcesoriów odblaskowych przeprowadzono również badania porównawcze z udziałem laboratorium firmy 3M. Analiza statystyczna wyników badań sprawdzających z udziałem laboratorium firmy 3M nie wykazała istotnych statystycznie różnic dla badanych próbek wyrobów. Po włączeniu opracowanych procedur badań akcesoriów odblaskowych do systemu zarządzania jakością CIOP-PIB (w III kwartale 2019 r.) przewiduje się prowadzenie badań około 20 modeli tych akcesoriów rocznie dla potrzeb badania typu UE.

Wykonane stanowisko do badania gęstości powierzchniowej właściwości fotometrycznych akcesoriów odblaskowych w symulowanych warunkach opadów deszczu składa się z:

-  komory do symulacji opadów deszczu

-  goniometru

-  oświetlacza

-  detektorów luminancji oraz natężenia oświetlenia.

Zasada badania polega na porównaniu wartości natężenia oświetlenia podającego na próbkę o określonej powierzchni do wartości luminancji światła odbitego od tej próbki, dla kątów oświetlenia w zakresie od 0,2 do 1,5°.

Opracowane w ramach zadania materiały informacyjne zostały poddane weryfikacji na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników szkolenia pilotażowego. Wszyscy uczestnicy szkolenia wskazali na przydatność opracowanych materiałów informacyjnych, w szczególności wymagań technicznych dla tych wyrobów. Na podstawie uwag przekazanych przez uczestników szkolenia uzupełniono materiały informacyjne o szczegółowe wymagania dotyczące zasad wprowadzania do obrotu tych wyrobów, wynikających z wdrożenia Rozporządzenia 2016/425. Zweryfikowane materiały informacyjne zostaną udostępnione w serwisie internetowym CIOP-PIB.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu międzynarodowym i 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 1 konferencji międzynarodowej i 1 seminarium krajowym.

 

 

 

Wymagania prawne i techniczne dla akcesoriów odblaskowych określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 oraz normach zharmonizowanych.

Autorzy: dr inż. Adam Pościk, dr Joanna Szkudlarek

2019 r.Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018