Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma naukowego "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy"

Kierownik projektu: mgr Krystyna Lewandowska

Streszczenie projektu:

 

Zgodnie z założeniami, w ramach realizacji zadania, w latach 2014–2016 przygotowano do druku i opublikowano ogółem 12 numerów kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, w tym (w 2016 r.) numer tematyczny nt. pól elektromagnetycznych.

Opublikowane w kwartalniku monograficzne dokumentacje niebezpiecznych substancji chemicznych, wraz z uzasadnieniem zaproponowanych lub już przyjętych w Polsce wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS), zostały opracowane przez pracowników naukowych: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. J. Nofera oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przyjęte na posiedzeniach propozycje wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) czynników chemicznych narażenia zawodowego w Polsce są następnie przedkładane ministrowi pracy i polityki społecznej w celu ich wprowadzenia do rozporządzenia w załączniku nr 1 wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Opublikowanie w kwartalniku wartości NDS czynników chemicznych – przed ich opublikowaniem w rozporządzeniu jako wartości obowiązujących – pozwala na podjęcie w zakładach pracy, które produkują, magazynują lub stosują szkodliwe substancje chemiczne, przygotowanie się pracodawców do podjęcia odpowiednich działań technicznych i administracyjnych, chroniących zdrowie i życie pracowników.

Opublikowane w kwartalniku metody oznaczania czynników chemicznych (NDS) i fizycznych (NDN) oraz artykuły problemowe zostały opracowane przez pracowników naukowych: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Medycyny Pracy, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ogółem ukazało się 77 artykułów, w tym: 13 artykułów problemowych, 25 monograficznych dokumentacji dotyczących szkodliwych dla człowieka w środowisku pracy substancji chemicznych wraz z uzasadnieniem zaproponowanych wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS), 38 metod/procedur oznaczania stężeń czynników chemicznych oraz oznaczania poziomu natężeń czynników fizycznych w środowisku pracy, 1 procedura oznaczania natężeń hałasu ultradźwiękowego oraz 2 sprawozdania z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Wszystkie artykuły opublikowane w latach 2014–2016 w kwartalniku Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy były poddane wieloaspektowej ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów (recenzje typu „double black”), a monograficzne dokumentacje także dodatkowo były oceniane przez członków Międzyresortowej Komisji. Po pozytywnej opinii artykuły zostały poddane redakcyjnemu opracowaniu językowemu oraz redakcji technicznej. Każdy numer kwartalnika był przekazany do druku w formie pliku pdf.

 Spisy treści, streszczenia w języku polskim i angielskim oraz pełne teksty opublikowanych artykułów były zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej CIOP-PIB (www.ciop.pl) oraz w bazie czasopism Index Copernicus Journal Master List.

Wszystkie publikowane w czasopiśmie artykuły są oznakowane numerami DOI, które są międzynarodowymi identyfikatorami każdego artykułu.

Kwartalnik Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy był indeksowany w bazach czasopism naukowych: ARIANTA, BazTech, CISDOC, Chemical Abstracts, Index Copernicus oraz OSH UPDATE.

W 2015 r. kwartalnik otrzymał 8 pkt. w wyniku oceny czasopism naukowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kwartalnik był promowany na tematycznych konferencjach, seminariach oraz targach i wystawach branżowych.

 

Zadanie 4.Z.22. Kwartalnik Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy – krajowe czasopismo naukoweJednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016