Zasady znakowania: symbol S

Oznaczenie niebezpieczeństwa - symbole R

S22 - nie wdychać pyłu
S23 - nie wdychać gazu/dymu/pary/aerozolu
S24 - unikać zanieczyszczenia skóry
S25 - unikać zanieczyszczenia oczu
S36 - nosić odpowiednią odzież ochronną
S37 - nosić odpowiednie rękawice ochronne
S39 - założyć ochronę oczu/twarzy
S42 - podczas fumigacji (zadymiania/malowania natryskowego) założyć
         odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego.