Środki ochrony przed czynnikami biologicznymi

Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed czynnikami biologicznymi

Twarz, a szczególnie oczy mogą być narażone na działanie czynników biologicznych w postaci: cieczy, aerozoli lub par. W dostępnej literaturze brak jest wymagań dotyczących sprzętu ochrony oczu i twarz chroniącego przed tymi czynnikami. Ponieważ ochrona przed czynnikami biologicznymi zakwalifikowanymi do 2 i 3 grupy polega na niedopuszczeniu lub ograniczeniu do minimum ich kontaktu ze skórą lub oczami, do ochrony przed cieczami aerozolami lub parami zawierającymi niebezpieczne czynniki biologiczne może być stosowany sprzęt ochrony oczu i twarzy w postaci osłon twarzy lub gogli. Sprzęt ten powinien charakteryzować się taką samą konstrukcją jak stosowany do ochrony przed  czynnikami chemicznymi oraz powinien spełniać wymagania dotyczące ochrony przed tymi czynnikami w postaci: kropel lub rozbryzgów cieczy, pyłów oraz gazów. Dodatkowo gogle oraz osłony twarzy powinny spełniać wymagania dotyczące odporności na działanie środków dezynfekcyjnych, a ich konstrukcja powinna być pozbawiona elementów umożliwiających gromadzenie się aerozoli biologicznych.

Gogle przeznaczone do ochrony przed czynnikami biologicznymi powinny charakteryzować się brakiem otworów wentylacyjnych wykonanych bezpośrednio w oprawie oraz szczelnym przyleganiem do twarzy. Mogą być one wyposażone w specjalne wywietrzniki, zapobiegające wniknięciu aerozolu do ich wnętrza.

Osłony twarzy powinny być wyposażone w dużą panoramiczna szybkę, stanowiącą skuteczną barierę, uniemożliwiającą kontakt cieczy z twarzą pracownika. Dodatkowo mogą być one wyposażone w tzw. naczółek zapewniający ochronę również z góry.

Sprzęt ochrony oczu i twarzy może być stosowany jedynie w przypadku narażenia pracownika na 1, 2 lub 3 grupę czynników biologicznych (patrz klasyfikacja podana w rozdziale 6.1), pod warunkiem braku konieczności stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego. W większości przypadków brak jest możliwości jednoczesnego zastosowania  obu wymienionych wyżej grup sprzętu.