Szacowanie ryzyka

Szacowanie ryzyka związanego z narażeniem na promieniowanie podczerwone w skali trójstopniowej

Jeżeli natężenia napromienienia występujące na stanowisku pracy przekraczają wartości dopuszczalne dla skóry lub oczu należy przyjąć, że ryzyko jest duże. W takim przypadku należy podjąć natychmiastowe działania w celu zmniejszenia ryzyka, np. przez zastosowanie środków ochrony indywidualnej: sprzętu ochrony oczu i twarzy, rękawic, obuwia oraz odzieży ochronnej.
Jeżeli natężenie napromienienia jest mniejsze od wartości dopuszczalnej, ale większe lub równe 0,8xNDN, to należy przyjąć, że ryzyko jest średnie. W tym przypadku zalecane jest zaplanowanie oraz podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka. Jednym ze sposobów umożliwiających zmniejszenie ryzyka jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej lub jeżeli są stosowane, weryfikacja ich skuteczności.
Jeżeli natężenie napromienienia jest mniejsze niż 0,8xNDN to należy przyjąć, że ryzyko jest małe. W tym przypadku stosowanie środków ochrony indywidualnej nie jest wskazane, ze względu na znaczne zmniejszenie komfortu pracy.

Wskazówki do oszacowania ryzyka wywołanego ekspozycją na promieniowanie podczerwone, w skali trójstopniowej na podstawie wartości natężenia napromienienia na stanowisku pracy

Natężenie napromienienia na stanowisku pracy P [W/m2]

dla skóry
Natężenie napromienienia na stanowisku pracy P [W/m2]

dla oczu
Oszacowanie ryzyka zawodowego

E > 700 W/m2

E > 150 W/m2

duże

700 W/m2 >= E > 560 W/m2

150 W/m2 >= E > 120 W/m2

średnie

E < 560 J/m2

E < 120 J/m2

małe