Szacowanie ryzyka

Wskazówki dotyczące szacowanie ryzyka związanego z narażeniem na promieniowanie nadfioletowe w skali trójstopniowej

W tabeli podano wytyczne do oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na promieniowanie nadfioletowe, na podstawie wartości charakteryzujących narażenie.
Jeżeli napromienienie występujące na stanowisku pracy przekracza wartości dopuszczalne dla skóry lub oczu należy przyjąć, że ryzyko jest duże. W takim przypadku należy podjąć natychmiastowe działania w celu zmniejszenia ryzyka, np. przez zastosowanie środków ochrony indywidualnej.
Jeżeli napromienienie jest mniejsze od wartości dopuszczalnej, ale większe lub równe 0,8xNDN, to należy przyjąć, że ryzyko jest średnie. W tym przypadku zalecane jest zaplanowanie oraz podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka. Jednym ze sposobów umożliwiających zmniejszenie ryzyka jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej lub jeżeli są stosowane, weryfikacja ich skuteczności.
Jeżeli napromienienie jest mniejsze niż 0,8xNDN to należy przyjąć, że ryzyko jest małe. W tym przypadku stosowanie środków ochrony indywidualnej nie jest wskazane, ze względu na znaczne zmniejszenie komfortu pracy.

Wskazówki do oszacowania ryzyka wywołanego ekspozycją na promieniowanie nadfioletowe, w skali trójstopniowej na podstawie wartości natężenia napromienienia na stanowisku pracy

Natężenie napromienienia na stanowisku pracy P [J/m2]
dla skóry (erytemalne)
Natężenie napromienienia na stanowisku pracy P [J/m2]
dla oczu (koniunktywalne)
Oszacowanie ryzyka zawodowego
N > 30 J/m2 N > 30 J/m2 (w przypadku ekspozycji powtarzającej się w kolejnych dniach)

N > 30 J/m2 (w przypadku ekspozycji nie powtarzającej się w kolejnych dniach)

duże

30 J/m2 >= N > 24 J/m2 18 J/m2 >= N > 14 J/m2 (w przypadku ekspozycji powtarzającej się w kolejnych dniach)

30 J/m2 >= N > 24 J/m2 (w przypadku ekspozycji nie powtarzającej się w kolejnych dniach)

średnie

N <= 24 J/m2 N <= 14 J/m2 (w przypadku ekspozycji powtarzającej się w kolejnych dniach)

N <= 24 J/m2 (w przypadku ekspozycji nie powtarzającej się w kolejnych dniach)

małe