Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12 (435) GRUDZIEŃ 2007
Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy
Jan Rzepecki

W artykule przedstawiono aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne kształtowania warunków pracy oraz rolę ekonomicznych stymulatorów poprawy warunków pracy w formie zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe. Przedstawiono wyniki badań kosztów wdrażania i utrzymania systemów zarządzania bhp w przedsiębiorstwach oraz kosztów prewencji wynikających z realizacji wymagań prawnych. Dokonano oceny oraz przedstawiono propozycje udoskonalenia funkcjonującego w Polsce systemu ubezpieczenia wypadkowego wraz z systemem zbierania i analizy danych dla potrzeb zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe.


10 lat użytkowania komputerowego systemu STER
Małgorzata Suchecka, Andrzej Biernacki

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące aktualnej wersji komputerowego systemu STER wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie to wspomaga prowadzenie wszelkich działań w tym zakresie, m.in. identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej, doboru środków ochrony indywidualnej i innych, z wykorzystaniem wewnętrznych źródeł wiedzy o bhp zawartych w systemie. Dostarcza ono użytkownikom wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzonych czynności, poprzez implementację stosownych metod postępowania oraz udostępnianie na bieżąco podczas działania programu niezbędnych informacji. Dla użytkowników oprogramowania opracowano elektroniczny kurs w zakresie jego podstaw merytorycznych oprogramowania, jego obsługi i wykorzystania, dostępny na płytach CD i w Internecie.


Nowa odsłona portalu internetowego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
Małgorzata Suchecka

W artykule przedstawiono informację o wprowadzonych w 2007 r. zmianach i kierunkach rozwoju portalu internetowego prowadzonego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Omówiono m.in. nowe opracowania udostępnione w dziale prawnym portalu, rozwój działu BHP Info oraz serwisu przeznaczonego dla mikroprzedsiębiorstw. Według badań porównawczych światowych zasobów Internetu, portal CIOP-PIB plasuje się obecnie w czołówce europejskiej pod względem popularności, wśród narodowych internetowych źródeł wiedzy o bhp.


Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu
Magdalena Warszewska-Makuch

Celem artykułu jest przedstawienie polskiej adaptacji kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu w miejscu pracy. Należy zaznaczyć, że kwestionariusz NAQ służy raczej do pomiaru mobbingu na poziomie organizacyjnym a nie indywidualnym. Stąd, przeznaczony jest do identyfikowania i oceny stopnia narażenia pracowników na mobbing w określonych środowiskach pracy, a także do porównywania wskaźników uzyskanych w różnych krajach, grupach zawodowych czy organizacjach. Adaptacja NAQ została przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych od grupy 1098 polskich nauczycieli. W jej wyniku opracowano polską wersję skali NAQ charakteryzującą się wysoką rzetelnością (alpha Cronbacha = 0,94) oraz trafnością teoretyczną (ustaloną poprzez oszacowanie związku zdrowia psychicznego i zadowolenia z pracy z mobbingiem). Uzyskanie takich wskaźników pozwala na wykorzystywanie opracowanej wersji NAQ w polskich organizacjach i dokonywanie porównań międzykulturowych.


Środki ochrony indywidualnej - obuwie. Wymagania aktualnych norm
Wiesława Kamińska

W artykule omówiono stan prac normalizacyjnych w zakresie wymagań dla obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego oraz metod badania jego właściwości ochronnych i użytkowych. Ustosunkowano się do najbardziej znaczących zmian wprowadzonych do norm po ich ostatniej aktualizacji oraz zmian, które będą wprowadzone wkrótce. Dokonano przeglądu nowych norm dotyczących obuwia przeznaczonego do użytkowania przy wykonywaniu specjalnych zawodów.


Diody świecące jako źródła światła
Andrzej Pawlak

W artykule przedstawiono przykładowe zastosowania diod świecących małej mocy, ich historię rozwoju oraz ogólną zasadę działania, a także omówiono sposoby wytwarzania światła białego w tych diodach.Sieć Ekspertów ds. bhp - wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.
mgr inż. Alfred BrzozowskiStreszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer