Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 10 (433) PAŹDZIERNIK 2007
 • Merytoryczne przesłanki do projektu ustawy o emeryturach pomostowych
  Danuta Koradecka, Joanna Bugajska, Zofia Pawłowska, s. 2-6
 • Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania
  Mieczysław J. Borysiewicz, Jerzy S. Michalik, s. 8-11
 • Telepraca - aspekty psychospołeczne
  Andrzej Najmiec, s. 12-14
 • Zanieczyszczanie powietrza w pomieszczeniach biurowych dymem papierosowym
  Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak, Edyta Walicka, s. 15-17
 • Zagrożenie promieniowaniem laserowym odbitym - wpływ kąta ustawienia materiału obrabianego
  Agnieszka Wolska, Jacek Świderski, Piotr Konieczny, s. 18-21
 • Internetowe źródła informacji o bhpDoskonalenie dostępu do informacji w pracach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  Agnieszka Młodzka-Stybel, s. 22-25
 • Internetowe źródła informacji o bhpPortal National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH, USA
  Barbara Szczepanowska, s. 26-29
 • Merytoryczne przesłanki do projektu ustawy o emeryturach pomostowych
  Danuta Koradecka, Joanna Bugajska, Zofia Pawłowska

  W artykule omówiono zagadnienia odnoszące się do aktywności zawodowej osób starszych, a w szczególności fizjologiczne uwarunkowania tej aktywności, międzynarodowe uregulowania dotyczące polityk krajowych wobec pracowników starszych oraz zasady definiowania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.


  Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania
  Mieczysław J. Borysiewicz, Jerzy S. Michalik

  "Jednym z istotnych zagadnień zarządzania bezpieczeństwem instalacji chemicznych w aspekcie ochrony przed działaniami terrorystycznymi i sabotażowymi jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystujących sieci komputerowe. W artykule przedstawiono informacje o opracowaniach zawierających wytyczne i zalecenia dotyczące cyberbezpieczeństwa, omówiono zasady cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do przemysłowych systemów sterowania (ICS - Industrial Control Systems), w szczególności zagadnienia stosowania systemowego profilu ochrony (SPP). Ważnym instrumentem oceny i zapewnienia bezpieczeństwa ICS jest metodyka STOE (System Target of Evaluation - systemowy obiekt oceny). Przedstawiono zakres STOE, rodzaje podatności i zabezpieczeń oraz założenia dotyczące bezpiecznego użytkowania ICS."


  Telepraca - aspekty psychospołeczne
  Andrzej Najmiec

  Telepraca zmienia dwa zasadnicze aspekty pracy: czas i miejsce. Wraz ze zmianą tych właściwości zmienia się wiele aspektów środowiska społecznego i organizacyjnego. Niniejszy artykuł ma odpowiedzieć na pytanie: co zmienia się w środowisku telepracy i co sprzyja większemu zadowoleniu z telepracy i lepszemu samopoczuciu telepracowników.


  Zanieczyszczanie powietrza w pomieszczeniach biurowych dymem papierosowym
  Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak, Edyta Walicka

  W artykule przedstawiono wyniki badania stężenia, rozkładu wymiarowego i składu chemicznego cząstek w powietrzu w pomieszczeniu z dozwolonym paleniem papierosów w ciągu dnia pracy. Przedstawiono również wyniki badania stężenia liczbowego i masowego oraz rozkładu wymiarowego cząstek w pomieszczeniu bez dozwolonego palenia papierosów. Badania wykazały, że podczas palenia papierosów są przede wszystkim emitowane cząstki o wymiarach 0,107-0,124 µm, a więc cząstki nanometryczne. Zawartość sumy WWA we frakcji drobniejszej dymu PM0.25 była większa w porównaniu do frakcji PM10


  Zagrożenie promieniowaniem laserowym odbitym - wpływ kąta ustawienia materiału obrabianego
  Agnieszka Wolska, Jacek Świderski, Piotr Konieczny

  Na stanowiskach wyposażonych w urządzenia laserowe może występować potencjalne zagrożenie oczu i skóry promieniowanie laserowym odbitym od obrabianego elementu. Przedstawione w artykule wyniki przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych badań dla próbki aluminium ustawionej pod trzema różnymi kątami względem propagacji wiązki laserowej o długości fali 930 nm wykazały wpływ kąta jej położenia na zagrożenie oczu promieniowaniem odbitym. Wyniki pomiarów wskazują, że wraz ze zwiększeniem kąta odchylenia materiału obrabianego od położenia prostopadłego względem kierunku propagacji promieniowania laserowego zwiększa się gęstość mocy promieniowania laserowego odbitego a tym samym występuje większe zagrożenie dla zdrowia człowieka.


  Internetowe źródła informacji o bhpDoskonalenie dostępu do informacji w pracach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  Agnieszka Młodzka-Stybel

  W artykule przedstawiono portal internetowy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jego tworzenie, utrzymywanie i rozwój jest jednym z celów strategicznych realizowanych przez Agencję. W związku ze znacznym powiększaniem się zasobów informacyjnych witryny, konieczne było podjęcie prac prowadzących do poprawy skuteczności wyszukiwania informacji w portalu. Prace te realizowane są przez Centrum Tematyczne –


  Internetowe źródła informacji o bhpPortal National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH, USA
  Barbara Szczepanowska

  W ramach cyklu artykułów o internetowych źródłach informacji dotyczących problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, w tej publikacji zaprezentowano zawartość merytoryczną portalu amerykańskiego Krajowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (National Institute for Occupational Safety and Heath - NIOSH). Portal ten zawiera zarówno informacje dotyczące działalności i prowadzonych prac tego instytutu, jak też daje dostęp do wielu innych ważnych informacji z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz dziedzin pokrewnych.


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer