Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (430) LIPIEC-SIERPIEŃ 2007
 • Multimedialny System Monitorowania Hałasu
  Andrzej Czyżewski, Józef Kotus, Bożena Kostek, Maciej Szczodrak, s. 8-11
 • Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy kierowców w warunkach eksperymentalnych
  Anna Kaczmarska, Danuta Augustyńska, Andrzej Wierzejski, s. 12-15
 • Hałas w budynkach - aktualizacja polskich norm
  Marianna Mirowska, s. 16-19
 • Niepewność pracy jako źródło stresu
  Maria Widerszal-Bazyl, s. 20-23
 • Ekspozycja na pola elektromagnetyczne w elektrycznych pojazdach komunikacji miejskiej
  Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Marcin Molenda, Patryk Zradziński, s. 24-27
 • OCRA - metoda oceny ryzyka związanego z pracą powtarzalną
  Danuta Roman-Liu, s. 28-31
 • Wpływ monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo w szkole na przykładzie gimnazjum w Katowicach
  Jolanta Ignac-Nowicka, Rafał Konieczny, s. 34-38
 • Multimedialny System Monitorowania Hałasu
  Andrzej Czyżewski, Józef Kotus, Bożena Kostek, Maciej Szczodrak

  W artykule przedstawiono Multimedialny System Monitorowania Hałasu. Projekt jest sieciocentrycznym systemem dedykowanym monitorowaniu zagrożeń hałasem. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności w zakresie profilaktyki chorób słuchu. Umożliwia pobieranie, gromadzenie, analizę i wizualizację danych dotyczących hałasu, pobieranych ze zdalnych urządzeń pomiarowych oraz elektronicznych ankiet dostępnych przez Internet. Ponadto w artykule przedstawiono autorską koncepcję psychoakustycznego dozymetru hałasowego. Dozymetr ten umożliwia wyznaczenie czasowego przesunięcia progu słyszenia podczas trwania ekspozycji na hałas. Możliwe jest dzięki temu ciągłe monitorowanie progu słyszenia osób przebywających w warunkach szkodliwego oddziaływania hałasu.


  Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy kierowców w warunkach eksperymentalnych
  Anna Kaczmarska, Danuta Augustyńska, Andrzej Wierzejski

  "W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy kierowców środków transportu drogowego przeprowadzonych w pojazdach fabrycznie nowych, w warunkach eksperymentalnych. Jak wynika z pomiarów równoważny poziom dźwięku G, LGeq,Te zarejestrowany w czasie Te = 30-60s na stanowiskach pracy kierowców autobusów i samochodów ciężarowych waha się odpowiednio w granicach od 92 do 114 dB w zależności od kategorii pojazdu i prędkości jazdy. Wartości równoważnego poziomu dźwięku A, LAeq,Te, występujące na tych samych stanowiskach pracy kierowców wahają się w granicach od 62 dB do 76 dB. Dla prędkości jazdy 50 km/h najwyższe wartości równoważnego poziomu dźwięku G rzędu: 107 - 111 dB zarejestrowano na stanowiskach pracy kierowców autobusów miejskich. W artykule przedstawiono również widma hałasu infradźwiękowego na stanowisku pracy autobusu miejskiego zarejestrowane przy różnych prędkościach jazdy. Stwierdzono występowanie istotnych składowych widma hałasu o poziomach ciśnienia akustycznego rzędu 100 dB w zakresie częstotliwości infradźwiękowych 16-20 Hz."


  Hałas w budynkach - aktualizacja polskich norm
  Marianna Mirowska

  "W artykule przeanalizowano kierunki zmian polskich norm dotyczących pomiaru i oceny hałasu instalacyjnego w budynkach. Omówiono nowe metody pomiaru hałasu instalacyjnego zalecane w normach PN EN ISO 16032 (metoda dokładna) i PN EN ISO 10052 (metoda uproszczona). Zalecenia nowych norm europejskich porównano z zaleceniami norm dotychczas obowiązujących w Polsce. Przedstawiono propozycje metod oceny i dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach, zwłaszcza hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego budynku, takich jak: wentylatory, klimatyzatory, pompy, transformatory, agregaty chłodnicze itp. do wprowadzenia w znowelizowanej normie PN-87/B-02151/02."


  Niepewność pracy jako źródło stresu
  Maria Widerszal-Bazyl

  W artykule dokonano przeglądu badań nad związkiem niepewności pracy ze zdrowiem pracownika, z którego wynika, że niepewność pracy jest związana z niższym poziomem zdrowia psychicznego, częstszą depresją, niższą samooceną, mniejszym zadowoleniem z pracy oraz częstszymi przypadkami dysfunkcji w zakresie układu sercowo-naczyniowego, immunologicznego, a także mięśniowo-szkieletowego. Pierwsza część badań nad związkiem niepewności pracy ze zdrowiem wśród polskich pracowników miała na celu ustalenie społeczno-ekonomicznych korelatów NP w Polsce. Badania przeprowadzono na próbie reprezentatywnej pracujących Polaków (N = 377), zróżnicowanej ze względu na: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, region Polski, dochód na osobę, liczba osób w rodzinie, typ rodziny, grupa zawodowa. NP mierzona była jedną z podskal kwestionariusza Ashford i in. Wyniki wskazywały na brak wyraźnych zróżnicowań społecznych NP. Natomiast zmienną istotnie różnicującą okazało się korzystanie z Internetu (osoby korzystające z Internetu - mniej niepewne pracy).


  Ekspozycja na pola elektromagnetyczne w elektrycznych pojazdach komunikacji miejskiej
  Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Marcin Molenda, Patryk Zradziński

  "Przeprowadzono identyfikację i badania pól elektromagnetycznych oddziałujących na pracowników obsługujących elektryczne pojazdy komunikacji miejskiej oraz analizę wymagań odnośnie metody i aparatury do takich badań. Dominujące składowe ekspozycji charakteryzują pasmo częstotliwości pól od sieci trakcyjnej 50 Hz - 2 kHz, pasmo częstotliwości pól od krótkotrwałych (rzędu 0,1 sekundy) stanów przejściowych układów zasilających 5-25 Hz średnia i maksymalna wartość skuteczna indukcji magnetycznej rejestrowana w paśmie 5 Hz - 32 kH, z częstotliwością archiwizacji co 5 sekund, wynoszące odpowiednio~ w tramwajach 0,78 i 8,6 µT, w metrze 0,53 i 17,1 µT, w elektrycznych zespołach trakcyjnych kolei miejskiej 0,41µT i 5,1 µT. Stwierdzono, że poprawna ocena poziomu pól magnetycznych występujących wskutek stanów przejściowych w układach zasilających nie jest możliwa przy użyciu typowej aparatury do pomiaru wartości skutecznej natężeń pól."


  OCRA - metoda oceny ryzyka związanego z pracą powtarzalną
  Danuta Roman-Liu

  W artykule opisano metodę oceny ryzyka mięśniowo-szkieletowych dolegliwości kończyn górnych będących wynikiem pracy powtarzalnej. Metoda OCRA (Occupational Repetitive Action) jest zawarta normie EN 1005-5 zatwierdzonej w 2007 roku.


  Wpływ monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo w szkole na przykładzie gimnazjum w Katowicach
  Jolanta Ignac-Nowicka, Rafał Konieczny

  Analiza bezpieczeństwa uczniów w placówkach oświatowych coraz częściej wskazuje na konieczność stosowania niestandardowych metod profilaktyki ze względu na pojawiające się problemy wychowawcze. Prowadzone w Katedrze Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem Politechniki Śląskiej badania wykazały, że zastosowanie środków technicznych może znacznie wspomóc działania profilaktyczne. W katowickim gimnazjum przeprowadzono badania skuteczności wprowadzonego tam monitoringu wizyjnego. Badania objęły zarówno analizę struktury systemu zastosowanych kamer jak i analizę skuteczności systemu. Przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców.


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer