Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (466-467) LIPIEC-SIERPIEŃ 2010
 • Bezpieczeństwo pracy w fotografii
  Karolina Farin, s. 7-9
 • Społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa na drodze i w firmach transportowych
  Andrzej Najmiec, Anna Łuczak, s. 10-13
 • Metody socjalizacji adeptów górnictwa na przykładzie działań Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
  Agnieszka Szczygielska, Eugeniusz Małobęcki, s. 14-16
 • Psychospołeczne czynniki ryzyka występujące na stanowiskach pracy w sektorze hotelarskim i gastronomicznym
  Anna Kazenas, s. 17-19
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób młodych odbywających staże dla bezrobotnych
  Barbara Krzyśków, s. 20-23
 • Motywacja osób niepełnosprawnych do podjęcia i utrzymywania pracy zawodowej
  Karolina Pawłowska, s. 24-27
 • Ocena obciążenia statycznego z zastosowaniem metody OWAS
  Danuta Roman-Liu, Tomasz Tokarski, s. 28-31
 • Środki ochrony skóry - wymagania, dobór, znakowanie, aplikacja i program ochrony skóry (2)
  Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz, s. 32-34
 • Możliwość lokalizacji źródeł dźwięku przez osoby z dysfunkcją słuchu
  Paweł Górski, s. 35-37
 • Zasoby piśmiennicze jako źródło zagrożeń chemicznych
  Zbigniew Makles, Małgorzata Szewczyńska, s. 38-42
 • Badania wpływu rodzaju oleju smarnego oraz prędkości obrotowej na emisję hałasu przekładni zębatych
  Andrzej Wieczorek, Jacek Spałek, Maciej Kwaśny, s. 43-45
 • Bezpieczeństwo pracy w fotografii
  Karolina Farin

  Pracę można utrwalić na fotografii, co czasami ma dalsze skutki. Fotograf Lewis Hine, dokumentując pracę dzieci w fabrykach, młynach i kopalniach Stanów Zjednoczonych początku XX wieku pomógł Krajowemu Komitetowi ds. Dzieci Przymuszanych do Pracy w zainicjowaniu publicznej dyskusji na temat warunków pracy nieletnich w Ameryce. Przyczyniło się to do poprawy sytuacji młodocianych pracowników. Obecnie fotografia również wykorzystywana bywa do promocji problematyki zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przykładem tego jest konkurs fotograficzny zorganizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.


  Społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa na drodze i w firmach transportowych
  Andrzej Najmiec, Anna Łuczak

  W artykule omówione zostały społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa w kontekście specyfiki zagrożeń związanych z amatorskim prowadzeniem pojazdów oraz z wykonywaniem zawodu kierowcy. Są w nim poruszone takie zagadnienia, jak: relacje z innymi kierowcami i pasażerami, agresja na drodze, rozmowy przez telefon komórkowy oraz kultura bezpieczeństwa kierowców i przedsiębiorstwa.  Metody socjalizacji adeptów górnictwa na przykładzie działań Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
  Agnieszka Szczygielska, Eugeniusz Małobęcki

  W procesie socjalizacji młody człowiek przyswaja sobie wiedzę i umiejętność grania roli społecznej, jaką jest rola pracownika, uczy się spełniać swoim zachowaniem oczekiwania innych i przystosować swoje postępowania do postępowań innych. W związku z tym właściwie przygotowany i przeprowadzony proces socjalizacji ma ogromny wpływ na poziom kultury bezpieczeństwa danej osoby, a przez to na ogólny poziom kultury bezpieczeństwa pracy całego przedsiębiorstwa. W artykule omówiono przykłady działań realizowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w zakresie socjalizacji adeptów górnictwa.  Psychospołeczne czynniki ryzyka występujące na stanowiskach pracy w sektorze hotelarskim i gastronomicznym
  Anna Kazenas

  W artykule przedstawiono psychospołeczne czynniki ryzyka występujące w sektorze hotelarskim i gastronomicznym. Zaprezentowano aktualne wyniki badań wskazujące na psychospołeczne czynniki ryzyka występujące w tym sektorze i konsekwencje tych czynników dla zdrowia pracowników. Przedstawiono również działania podejmowane na szczeblu europejskim i krajowym mające na celu poprawę warunków pracy i zdrowia pracowników sektora hotelarskiego i gastronomicznego.


  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób młodych odbywających staże dla bezrobotnych
  Barbara Krzyśków

  W artykule przedstawiono analizę przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach stażu dla bezrobotnych, które chronią w dostateczny sposób stażystę. Jednakże brak kompatybilności pomiędzy przepisami Kodeksu pracy i określającymi zasady odbywania stażu dla bezrobotnych a przepisami regulującymi zasady opieki zdrowotnej nad stażystami, może powodować trudności w realizacji obowiązku przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich. Przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia stażystów świadczących pracę w ramach stażu powinny zapewniać taką ochronę.  Motywacja osób niepełnosprawnych do podjęcia i utrzymywania pracy zawodowej
  Karolina Pawłowska

  Motywacja jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o codziennym życiu. Dzięki niej ludzie osiągają cele zgodne z własnymi oczekiwaniami w stosunku do życia oraz do pracy. Jest ona szczególnie ważna w kontekście rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących motywacji osób niepełnosprawnych do podejmowania pracy.


  Ocena obciążenia statycznego z zastosowaniem metody OWAS
  Danuta Roman-Liu, Tomasz Tokarski

  W artykule zaprezentowano metodę OWAS służącą do oceny ryzyka rozwoju dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wraz z dwoma przykładami oceny ryzyka z zastosowaniem tej metody w kontekście zapisów ustawy o emeryturach pomostowych. Przedstawiono stanowisko, które spełnia kryteria określone w ustawie o emeryturach pomostowych oraz takie, które wymagań tych nie spełnia.


  Środki ochrony skóry - wymagania, dobór, znakowanie, aplikacja i program ochrony skóry (2)
  Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz

  W CIOP-PIB opracowano projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania środków ochrony skóry (ŚOS). Dokument ten obejmuje: sformułowanie definicji, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry, metody badań, wymagania, oznakowanie i program ochrony skóry. Zaproponowano sposób znakowania ŚOS w zależności od przeznaczenia: chroniące przed wodą i wodnymi roztworami kwasów zasad, soli, chroniące przed substancjami organicznymi, promieniochronne. Konieczne jest bowiem wyraźne oznakowanie produktów ochronnych w celu odróżnienia od przeznaczonych np. do pielęgnacji ciała. Sprecyzowano „Szczegółowe informacje dotyczące ŚOS”, które powinny być dostępne dla użytkowników np. na stronie internetowej producenta.


  Możliwość lokalizacji źródeł dźwięku przez osoby z dysfunkcją słuchu
  Paweł Górski

  Możliwość lokalizacji przestrzennej źródeł dźwięku jest ważnym elementem bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy pozwalająca na określenie odległości od miejsc oraz kierunku, z którego dochodzi dźwięk. W przypadku osób niedosłyszących możliwość właściwej lokalizacji źródeł dźwięku jest w poważnym stopniu zredukowana. Jedną z metod poprawy lokalizacji źródeł dźwięku jest odpowiednia modyfikacja parametrów akustycznych pomieszczenia pracy. W artykule opisano metodykę badawczą, stanowisko laboratoryjne i wstępne badania weryfikacyjne umożliwiające ilościową ocenę lokalizacji źródeł dźwięku przez osoby niedosłyszące.


  Zasoby piśmiennicze jako źródło zagrożeń chemicznych
  Zbigniew Makles, Małgorzata Szewczyńska

  Tematem artykułu są zasoby piśmiennicze w Polsce w aspekcie stwarzanych przez nie zagrożeń chemicznych. Podjęte wobec archiwaliów działania ratunkowe wyrażone w wieloletnim programie rządowym „Kwaśny papier” pozwoliły oszacować wielkość „strat”, wybrać najlepsze techniki odkwaszania w skali masowej, zorganizować i uruchomić sieć krajowych laboratoriów rewitalizacyjnych. Ważnym problemem, który poruszono w artykule jest bezpieczeństwo ludzi, realizujących zadania konserwatorskie, narażonych na zanieczyszczenia chemiczne emitowane do otoczenia z uszkodzonych zasobów oraz stosowanych receptur odkwaszających. Podkreślono, że stan zdrowotny zatrudnionych ludzi uzależniony jest od wyposażenia technicznego stanowisk pracy oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy.


  Badania wpływu rodzaju oleju smarnego oraz prędkości obrotowej na emisję hałasu przekładni zębatych
  Andrzej Wieczorek, Jacek Spałek, Maciej Kwaśny

  W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu rodzaju i temperatury zastosowanego oleju oraz prędkości obrotowej na emisję hałasu emitowanego przez przekładnie zębate. W eksperymencie czynnym zostały określone poziomy ciśnienia akustycznego dla 4 rodzajów olei przekładniowych i dla trzech wartości temperatury. Na ich podstawie stwierdzono poprawę właściwości akustycznych przekładni zębatych smarowanych olejami o większej lepkości i o niższej temperaturze.


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer