Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
 
PROJEKTY  BADAWCZE - streszczenia
 

"Opracowanie kart charakterystyki zagrożeń i oceny ryzyka w wybranych zawodach dla potrzeb ukierunkowania doboru do zawodu oraz profilaktyki zagrożeń".

W ramach projektu opracowano karty charakterystyki zagrożeń dla wybranych zawodów. Zawarto w nich informacje dotyczące:
- nazwy i synonimów zawodu,
- definicji lub opisu czynności typowych dla danego zawodu,
- maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania danego zawodu,
- charakterystyki czynników zagrożenia typowych dla danego zawodu w tym
  czynników fizycznych wraz z czynnikami mechanicznymi, czynników
  chemicznych i pyłowych oraz czynników biologicznych,
- sposobów ograniczania lub eliminowania czynników zagrożeń w środowisku pracy.
Podczas realizacji projektu wykorzystano informacje dostępne w istniejących, komputerowych bazach danych oraz ekspercką wiedzę specjalistów bhp oraz personelu służb medycyny pracy.

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy


"Ocena obciążenia strażaków na podstawie wskaźników fizjologicznych podczas czynności ratowniczo-gaśniczych".

W ramach projektu badawczego, realizowanego w ramach PBZ pt. :"Ocena zagrożeń zdrowotnych i opracowanie wytycznych dla profilaktyki zdrowia PSP" (projekt koordynowany przez IMP w Łodzi), określono rzeczywiste obciążenie strażaków podczas wykonywania typowych akcji ratowniczo-gaśniczych w terenie oraz obciążenie organizmu podczas wysiłku fizycznego, wykonywanego w typowych ubraniach ochronnych, w warunkach mikroklimatu gorącego (symulacja w komorze mikroklimatycznej).

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy