Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
BeHaP Sp. z o.o.

 

 

Adres pocztowy:
ul. Bartoszycka 30
Markajmy
11-100 Lidzbark Warmiński

 

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (szkolenie wstępne BHP, szkolenie okresowe BHP),
 • Audytowanie stanu BHP i POŻ,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • Tworzenie wymaganej dokumentacji BHP i PPOŻ,
 • Dokonywanie ocen ergonomii stanowisk pracy.

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:

 • Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ.- outsourcing BHP i PPOŻ,
 • Szkolenia wstępne z zakresu BHP,
 • Szkolenia okresowe z zakresu BHP,
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Przygotowanie programów instruktaży oraz szkoleń okresowych,
 • Sporządzanie instrukcji stanowiskowych,
 • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Oceny Zagrożenia Wybuchem,
 • Przygotowanie ocen ryzyka zawodowego,
 • Udział w kontrolach PIP, PIS, PSP,
 • Doradztwo prawne i techniczne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • Prowadzenie kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych, z wyłączeniem prac polegających na przeglądzie, konserwacji i naprawie wyposażenia przeciwpożarowego,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP i PPOŻ,
 • Uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych dyspozycji, regulaminów i instrukcji odnoszących się do zagadnień BHP i PPOŻ,
 • Uczestniczenie w ustalaniu zawodowych obowiązków kierowników komórek organizacyjnych oraz innych osób kierujących zespołami pracowników w zakresie BHP i PPOŻ,
 • Prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz dokumentacji w zakresie wypadków przy pracy,
 • Prowadzenie dokumentacji i rejestrów związanych z wystąpieniem chorób zawodowych.

Historia firmy:
Firma BEHAP powstała w 2008r. jako jednoosobowa działalność gospodarcza. W pierwszym okresie swojej działalności świadczyła usługi dla jednego klienta z branży przetwórstwa szkła. Sukcesywnie w kolejnych latach zdobywała nowych klientów głownie z branży produkcyjnej i usługowej. W 2014 roku zmieniono formę prowadzenia działalności gospodarczej a w 2017 roku zmieniono siedzibę firmy umożliwiając przeprowadzenie szkoleń we własnym ośrodku wyposażanym w profesjonalną infrastrukturę oraz zaplecze socjalne. Obecnie portfel klientów jest tak skonstruowany, że największy klient generuje maksymalnie 30% przychodów firmy. Obecnie firma zaczyna inwestować w nowe technologie. Na dzień dzisiejszy pozyskała fundusze europejskie na poziomie 142 434 tys. zł w celu opracowanie autorskiego oprogramowania do zarządzania firmą oraz dokumentacją i szybszego, sprawniejszego kontaktu z klientem.

Wykaz podstawowych działów firmy:

 • dział szkoleń - bhp, przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego, prawo pracy, RODO, kierowanie zespołem, pierwsza pomocy, azbest.
 • dział bhp - wykonywanie zadań służby bhp w zakładach, realizacja indywidualnych zleceń
 • z zakresu bhp, doradztwo.
 • dział p.poż. - pełnienie funkcji inspektora p.poż. w zakładach, usługi ppoż.., doradztwo.
 • administracja - administracja firmy.

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:

 • własna sala wykładowa na 50 miejsc siedzących,
 • wyposażenie audiowizualne / laptopy, rzutniki, projektory multimedialne.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Główny obszar geograficzny działania firmy to województwo warmińsko-mazurskie, pomorskie, podlaskie oraz śląskie. Spółka obsługuje małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące różną działalność: handlową, usługową, szkolną, zdrowotną, produkcyjną, budowlaną, ogrodniczo-rolniczą.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
15 maja 2019 roku Firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Wdrożenie rozwiązań TIK w BEHAP Sp. z o.o.”. Umowa ta dotyczy dofinansowania w 82,5% (łączna kwota projektu 142 434 zł) oprogramowania do zarządzania firmą szkoleniową. Jeszcze do końca 2020 roku oprogramowanie będzie zawierało między innymi moduły do wystawiania zaświadczeń, kontrolę ważności zaświadczeń oraz badań lekarskich, wystawiania faktur, przygotowywania oceny ryzyka zawodowego, platformę do samokształcenia kierowanego.

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Krzysztof Zwierzyński – Prezes Zarządu
tel. 664130464, biuro@behap.eu, www.behap.eu