Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIA BHP DARIUSZ SZUTARSKI

Adres pocztowy:
REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIA BHP DARIUSZ SZUTARSKI
86-200 CHEŁMNO, SOWIA 2B

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej:
Działalność  gospodarcza osoby fizycznej

 

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • analiza prawna działalności, umowy , wykładnie, prawo unijne,
 • sprawowanie obowiązków specjalisty ds. BHP, PPOŻ
 • dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp i ppoż,
 • pełną obsługę postępowań powypadkowych, oraz sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
 • przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
 • sporządzenie planu poprawy warunków pracy,
 • prowadzenie wymaganych  rejestrów dla przedsiębiorstw,
 • identyfikację zagrożeń w środowisku pracy,
 • opracowywanie instrukcji bhp, zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • dokumentacja planu BiOZ, SIWZ  dla budowy,
 • doradztwo w sprawie specjalistycznej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • wdrażanie systemów bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie,
 • tworzenie dokumentacji DTR maszyn i urządzeń,
 • dostosowanie maszyn i urządzeń na znak CE,
 • tworzenie dokumentacji ryzyka technicznego dla produktów i wyrobów,
 • kursy kwalifikacyjne (wózki widłowe, podnośniki, dźwigi i platformy, ADR, energetyczne),
 • wprowadzanie komputerowych aplikacji do obsługi bhp dla firmy,
 • odpowiadanie na wystąpienia oraz realizacja decyzji PIP, PIS, UDT i UKS,
 • doradztwo w sprawach pracowniczych,
 • opracowania dokumentacji i wdrożenie systemu HACCP,
 • audyty wewnętrzne dot. CE, BHP, GHP/GMP i HACCP,
 • szkolenia z zakresu zintegrowanych systemów bhp

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:   

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp i ppoż. pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia bhp dla obcokrajowców wykonujących pracę na terenie kraju,
 • szkolenia społecznych inspektorów pracy,
 • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bhp i ppoż. na stanowiskach robotniczych,
 • szkolenia wstępne  i okresowe w zakresie bhp i p. poż. na stanowiskach administracyjno-biurowych.
 • szkolenia dla osób udzielających pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • szkolenia dla osób udzielających instruktażu stanowiskowego,
 • szkolenia dla  nauczycieli w zakresie bhp i procedur bezpieczeństwa w szkole,
 • szkolenia przy ręcznych pracach transportowych,
 • szkolenia w zakresie zagrożeń wybuchem,
 • szkolenia w zakresie stosowania substancji o działaniu  rakotwórczym lub mutagennym,
 • szkolenia w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych,
 • szkolenia w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów biologicznych,
 • szkolenia przy pracach z azbestem,
 • szkolenia dla służb bhp oraz osób wykonujących zadania bhp,
 • szkolenia w zakresie zadań i obowiązków dla rzemieślników posiadających uczniów,
 • szkolenia w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń
 • szkolenia dla osób pracujących przy produkcji -, przetwarzaniu - dystrybucji i magazynowaniu artykułów spożywczych w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • szkolenia specjalistyczne dla osób wykonujących pracę w zakładach produkujących meble tapicerowane,
 • Szkolenia z zakresu zapobiegania stresowi i wypaleniu zawodowemu,
 • Szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy,
 • Szkolenia z zakresu zintegrowanych systemów bhp,

Historia firmy:
Regionalny Ośrodek Szkolenia bhp w Chełmnie powstał jako wydzielona część Zakładu  Stolarskiego działającego od  1990 roku. Pomysł na drugą gałąź oferowanych usług  zrodził się  wyniku zapotrzebowania rynku lokalnego na outsourcingową obsługę bhp zakładów pracy związaną z przemysłem meblarskim bazując na własnym doświadczeniu w przetwórstwie drewna i zdobytymi doświadczeniami z zakresu bhp. Rozwijając się z biegiem lat Ośrodek wyspecjalizował się we współpracy z przedsiębiorstwami branży wytwórczej mebli tapicerowanych.  Rozwój  tej odnogi  zaowocował kompleksową obsługą firm i zakładów pracy, dając  cenny dostęp do nowych technologii w przemyśle.
Swoją działalnością w przeważającej mierze Ośrodek obejmuje teren województwo kujawsko - pomorskie oraz  województwa ościenne gdzie obsługą  kompleksową objętych jest ogółem około 2000 pracowników. Dodatkowo  do działań  objętych kompleksową obsługą z zakresu BHP i szkoleń dochodzi również działalność tłumaczeń językowych i szkolenia bhp dla obcokrajowców.

Wykaz podstawowych działów firmy:

 • Biuro  obsługi.
 • Pion BHP i Szkoleń.
 • Biuro tłumaczeń językowych.

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
Firma dysponuje własnym obiektem z pomieszczeniami  administracyjnymi, salą szkoleniową, miejscami szkoleniowymi na wolnym powietrzu  i pomieszczeniami  pomocniczymi. Sala wykładowa wyposażona jest w ekrany do projekcji. Na wyposażeniu jest 8 nowoczesnych laptopów 3 projektory multimedialne, 2 wizualizery,  ekrany przenośne, fantomy do szkoleń oraz zestawy ćwiczebne udzielania pomocy  itp.
Ośrodek posiada biblioteczkę zawierającą specjalistyczną literaturę oraz szeroką gamę filmów o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  fachowe czasopisma: „Atest”, „Bezpieczeństwo pracy”, „Przyjaciel przy pracy”,  „Praca i zdrowie” które są do użytku dla uczestników szkoleń.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Działalnością związaną z obsługą kompleksową Ośrodka  obejmuje  32 zakłady  pracy, choć ze względu na dynamikę rozwoju przemysłu liczba ta  oscyluje. Teren działania  związany jest głównie  z obszarem wiodącym:  województwa kujawsko – pomorskiego, ościennymi województwami:  wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim; warmińsko – mazurskim, oraz pomorskim jednak przewaga zakładów plasuje się w: województwie kujawsko – pomorskim, w mniejszym stopniu wielkopolskim i  pomorskim. W  razie potrzeby firma oferuje usługi na  terenie całego kraju.
 
Klienci związani z ośrodkiem wywodzą się  spośród  firm począwszy  od  korporacji aż do mikro przedsiębiorstw.
Na dzień obecny charakterystyka kontrahentów  przedstawia się następująco wg  liczby zakładów z podziałem na branże:

 • produkcja przemysłowa mebli, maszyn i wyrobów metalowych 
 • przemysł spożywczy 
 • budownictwo
 • usługi (handel, transport )
 • urzędy i szkoły

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
Stała współpraca z CIOP,  eksperci  dofinansowań ZUS,  eksperci BHP, eksperci ds. ON
 
Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Dariusz Szutarski  tel: 601959549;   Alicja Tarnawska Tel: 605826238;  bhp.oinfo.eu  dszutarski@onet.pl;