Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
ARCHIWUM - Ocena zgodności - Środki ochrony indywidualnej - stan prawny do dnia 20 kwietnia 2019

 

Procesy oceny zgodności środków ochrony indywidualnej według dyrektywy 89/686/EWG były realizowane do dnia 20 kwietnia 2019 r. W związku z zakończeniem okresu przejściowego, zgodnie z artykułem 47 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425, od dnia 21 kwietnia 2019 r. procesy oceny zgodności w CIOP-PIB są realizowane tylko według rozporządzenia (UE) 2016/425.


CIOP-PIB jest od dnia 7 maja 2004 r. jednostką notyfikowaną nr 1437 w zakresie prowadzenia procedur oceny zgodności w odniesieniu do postanowień dyrektywy 89/686/EWG dotyczących:

 

Zakres wyrobów podlegających ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 89/686/EWG:

 

Schematy procedur oceny zgodności:

 

Wykazy certyfikatów oceny typu WE dla środków ochrony indywidualnej wydanych przez CIOP-PIB:


Uwaga na sfałszowane certyfikaty CIOP-PIB!
PRZYPOMINAMY, że:

  • każda modyfikacja wyrobu będącego przedmiotem certyfikatu wydanego przez nasz Instytut powinna być zgłoszona do Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB,
  • certyfikaty oceny typu WE nie są przeznaczone do rozpowszechniania w celach handlowych,
  • podstawowym dokumentem uprawniającym do wprowadzania wyrobów na rynek jest deklaracja zgodności z typem, dla którego wydano certyfikat, wystawiona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
  • w przypadku, gdy odbiorca danego wyrobu żąda przedstawienia certyfikatu oceny zgodności, prawo udostępniania jego kopii ma tylko posiadacz certyfikatu, po potwierdzeniu zgodności kopii z oryginałem,
  • sfałszowanie certyfikatu ( w tym także sfałszowanie jego kserokopii lub skanu) lub użycie takiego przerobionego dokumentu jako autentycznego jest przestępstwem z art. 270 § 1 kodeksu karnego.
  • INFORMACJA o podmiotach, którym udowodniono dokonanie fałszerstwa certyfikatu (jego kserokopii lub skanu) lub posłużenie się sfałszowanym certyfikatem będzie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu.


Wykazy certyfikatów oceny typu WE dla środków ochrony indywidualnej unieważnionych przez CIOP-PIB: