Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Cennik opłat

Informator dla jednostek - Cennik opłat

Opłaty związane z uznawaniem kompetencji jednostek edukacyjnych ustalone są w cenniku. Opłaty są pobierane w dwóch etapach. W pierwszym etapie przy składaniu wniosku o certyfikat pobierana jest opłata wstępna i obejmuje ona pozycje 1, 2 i 3 cennika. W drugim etapie pobierana jest opłata końcowa, która obejmuje pozycje 4, 5 i 6 cennika. Opłata wstępna związana z przedłużeniem ważności certyfikatu obejmuje pozycję 2 cennika. Opłata końcowa obejmuje pozycję 4 oraz w zależności od przebiegu procesu przedłużenia ważności certyfikatu pozycje 3, 5 i 6 cennika. Od 1 stycznia 2011 r. do opłaty netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

 

1 Opłata za prace związane z analizą formalną wniosku, sprawdzeniem kompletności i poprawności dołączonej dokumentacji, rejestracją i potwierdzeniem rejestracji wniosku 600 zł
2 Opłata za analizę i ocenę merytoryczną całego materiału zebranego w procesie uznawania kompetencji 900 zł
3 Opłata za zaopiniowanie raportu przez Komitet Techniczny Ośrodka 950 zł
4 Opłata za przygotowanie i wydanie dokumentu uznania kompetencji 500 zł
5 Koszty auditu związanego z procesem uzyskiwania, przedłużania lub nadzorowania uznania kompetencji 900 zł
6 Koszty ewentualnych delegacji służbowych pracowników OCKP związanych z procesem oceny kompetencji jednostek edukacyjnych są rozliczane odrębnie według faktycznie poniesionych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kosztach podróży służbowych. Koszty delegacji rozlicza CIOP i koszty te są doliczane do końcowej opłaty za przeprowadzenie uznania kompetencji lub są zwracane przez klienta na podstawie noty księgowej wystawionej przez CIOP.

 

Nr konta bankowego CIOP-PIB:
Bank PEKAO S.A., 00-950 Warszawa, ul. Jasna 1
95 1240 6247 1111 0000 4975 9963