Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami w środowisku pracy

Szkolenia specjalistyczne - Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami w środowisku pracy

Tematyka szkolenia specjalistycznego: "zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy"

Lp. Temat Proponowana liczba godzin
1 Działanie toksyczne substancji chemicznych.

2 godz.

2 Ocena narażenia zawodowego na substancje chemiczne. Metody oznaczania substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy; zasady i metody pobierania próbek powietrza; interpretacja wyników pomiarów. Identyfikacja substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.

2 godz.

3 Ćwiczenia laboratoryjne - pobieranie próbek powietrza na stanowisku pracy.

2,5 godz.

4 Ćwiczenia laboratoryjne - analiza próbek powietrza metodą chromatografii gazowej.

2,5 godz.

Tematyka szkolenia specjalistycznego: "zagrożenia pyłami w środowisku pracy"

Lp. Temat Proponowana liczba godzin
1 Parametry pyłów emitowanych do środowiska pracy

2 godz.

2 Szkodliwe działanie pyłów na człowieka.

2 godz.

3 Metody oznaczania stężeń pyłów na stanowiskach pracy.

2 godz.

4 Ocena narażenia zawodowego na pyły.

1 godz.