Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kryteria certyfikacji kompetencji specjalistów problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

 Aktualizacja maj 2023r.

Kryteria przyznania certyfikatu

O certyfikat kompetencji specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy mogą ubiegać się osoby, które:

  • mają ukończone studia wyższe (drugiego stopnia) o kierunku lub specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” i mają co najmniej 3–letni staż pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy

lub

  • mają ukończone studia wyższe (drugiego stopnia) uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej 3–letni staż pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy

lub

  • mają ukończone studia wyższe (drugiego stopnia) uzupełnione szkoleniem zawodowym inspektora pracy oraz co najmniej 5–letni staż pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem czynności kontrolno-nadzorczych w Państwowej Inspekcji Pracy i co najmniej 1 rok pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz

  • spełniają wymagania związane ze Służbą BHP dotyczące odbycia wymaganego szkolenia, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

oraz

  • przedstawią autoreferat opisujący aktualne doświadczenie i osiągnięcia w realizacji zadań Służby BHP,

lub

  • przedstawią dokumentację potwierdzającą, że podejmowane przez nich działania mają na celu ciągły rozwój kompetencji oraz pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (np. opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego, dokumentację postępowania powypadkowego, szkolenie wstępne ogólne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, konkursach, przynależność do stowarzyszeń w zakresie BHP, referencje potwierdzające jakość świadczonych usług itp.).

Zaleca się potwierdzenie przez pracodawcę zakładu pracy, dla którego opracowano dokumentację, o której mowa w pkt.1 f, że powyższe dokumenty zostały opracowane przez kandydata i wdrożono je do stosowania.

 

Ocena merytoryczna kompetencji

Sprawdzenia i analizy przesłanej do Ośrodka dokumentacji dokonuje wyznaczony pracownik Ośrodka wyznaczając jednocześnie eksperta, który dokonuje oceny merytorycznej przedstawionej przez wnioskującego dokumentacji określonej w kryteriach certyfikacji kompetencji.

 

Warunki ponownej certyfikacji

Ważność certyfikatu kompetencji dla specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest odnawiana co 5 lat.

Warunkiem ponownej certyfikacji kompetencji jest:

  • przedłożenie dokumentów świadczących o tym, że posiadacz certyfikatu specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy kontynuował dotychczasową działalność i podwyższał w tym okresie swoje kwalifikacje;
  • potwierdzenie w wyniku nadzoru sprawowanego przez Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP, że specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy przestrzega wymagań będących podstawą przyznanego mu certyfikatu;
  • brak wpływu do Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP uzasadnionych skarg dotyczących poziomu wiedzy, umiejętności posiadacza certyfikatu i nadużywania uprawnień mających na celu świadome wprowadzanie w błąd jego usługobiorców oraz innych działań nieetycznych.

 

Warunki uzyskania certyfikatu kompetencji specjalisty problematyki bhp