Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Specjaliści

 Aktualizacja 10.09.2021r.

Wymagania wstępne.

O certyfikat kompetencji specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy mogą ubiegać się osoby, które:

 1. mają ukończone studia wyższe o kierunku lub specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” i mają co najmniej 3–letni staż pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy

  lub

 1. mają ukończone studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej 3–letni staż pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy

  lub

 1. mają ukończone studia wyższe uzupełnione szkoleniem zawodowym inspektora pracy oraz co najmniej 5–letni staż pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem czynności kontrolno-nadzorczych w Państwowej Inspekcji Pracy i co najmniej 1 rok pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy

  oraz

 1.  spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (posiadanie aktualnego szkolenia okresowego lub ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatnich 5 lat),
 2. przedstawią dokumentację potwierdzającą, że ich związek ze służbą bezpieczeństwa
  i higieny pracy ma charakter twórczy (własne rozwiązania, wdrożenia, projekty, publikacje).

Wymagania dotyczące opracowywania przez wnioskujących dokumentacji potwierdzającej własne rozwiązania, wdrożenia, projekty i publikacje w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, tryb oceny dokumentacji potwierdzającej twórczy charakter związku wnioskującego ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawione są w odrębnych dokumentach.

Mogą być uznawane zaświadczenia o szkoleniach w jednostkach edukacyjnych znajdujących się w „Rejestrze jednostek edukacyjnych” prowadzonym w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP.

Zaświadczenia o szkoleniach, ukończonych w jednostkach edukacyjnych o uznanych przez CIOP-PIB kompetencjach rozpatrywane są na mocy podpisanych umów.

 

Egzamin pisemny.

Egzamin pisemny przeprowadzany jest w dwóch etapach w formie sprawdzenia i oceny opracowanych przez kandydata i przesłanych do Ośrodka 3 dokumentów dotyczących:

 1. oceny ryzyka zawodowego zawierającej uzasadnienie wyboru metody, wymagania prawne związane z oceną ryzyka zawodowego; opis przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego zgodnie z wymaganiami prawnymi, szacowanie ryzyka, środki korygujące i zapobiegawcze – ocena ryzyka zawodowego dotyczy dowolnie wybranego stanowiska pracy,
 2. postępowania powypadkowego – dokumentacja postępowania powypadkowego nie musi zawierać danych osobowych,
 3. szkolenia wstępnego ogólnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - wymagane jest aby materiały były zastosowane do szkolenia w wybranym zakładzie pracy.

Wymagane jest potwierdzenie przez pracodawcę zakładu pracy, dla którego opracowano ww. dokumentację, że powyższe dokumenty zostały opracowane przez kandydata i wdrożono je do stosowania. Ponadto, w przypadku gdy kandydat nie jest pracownikiem zakładu pracy potwierdzającego własnoręczne opracowanie przez kandydata ww. dokumentów, wymagane jest przedstawienie zlecenia na opracowanie dokumentacji.

W 1. etapie egzaminu następuje sprawdzenie i analiza wymienionej wyżej dokumentacji.
Na podstawie tej analizy wyznaczony ekspert Ośrodka formułuje 3 pytania otwarte, których celem jest weryfikacja wiedzy i umiejętności zademonstrowanych przez kandydata przy opracowywaniu wymienionej dokumentacji.

W 2. etapie egzaminu kandydat odpowiada na zadane przez eksperta Ośrodka 3 pytania dotyczące dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowego i szkolenia wstępnego ogólnego. Ta część egzaminu przeprowadzana jestw siedzibie ośrodka lub on-line przez dostępne komunikatory.

Sprawdzenia i analizy przesłanej do Ośrodka dokumentacji dokonuje wskazany przez Ośrodek ekspert, który ocenia prawidłowość udzielonych odpowiedzi i odpowiednio dokumentuje ocenę ogólną.

 

Wymagania dotyczące dokumentacji potwierdzającej własne rozwiązania, wdrożenia, projekty i publikacje w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Osoba występująca o przyznanie certyfikatu kompetencji specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy powinna przedstawić, opracowany przez siebie dokument opisujący własne rozwiązania, wdrożenia lub projekty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowanie to powinno zawierać:

 • temat wdrożenia,
 • cel wdrożenia,
 • szczegółowe określenie odbiorcy wdrożenia,
 • metodę lub metody realizacji wdrożenia,
 • wyniki wdrożenia,
 • wnioski lub komentarz,
 • dokumenty lub publikacje potwierdzające realizację wdrożenia lub potwierdzenie wdrożenia przez odbiorcę.

Ponowna certyfikacja

Ważność certyfikatu kompetencji dla specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest odnawiana co 6 lat.

Warunkiem ponownej certyfikacji kompetencji jest:

 • przedłożenie dokumentów świadczących o tym, że posiadacz certyfikatu specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy podwyższał w tym okresie swoje kwalifikacje
  w jednostkach edukacyjnych uznanych przez Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP,
 • potwierdzenie w wyniku nadzoru sprawowanego przez Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP, specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy przestrzega wymagań będących podstawą przyznanego mu certyfikatu,
 • brak wpływu do Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP uzasadnionych skarg na poziom wiedzy, umiejętności posiadacza certyfikatu i nadużywanie uprawnień mających na celu świadome wprowadzanie w błąd jego usługobiorców,
 • kontynuowanie przez posiadacza certyfikatu działalności związanej z kompetencjami potwierdzonymi certyfikatem
 • przedstawienie nowej dokumentacji potwierdzającej twórczy charakter związku ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przedstawienie nowej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowego i szkolenia wstępnego ogólnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.