Wyniki badań hałasu emitowanego przez sygnalizatory ostrzegawcze

 

Opracowanie powstało w trakcie realizacji projektu badawczego PCZ 16-21 pt. "System analizy wydarzeń wypadkowych w środowisku pracy dla potrzeb profilaktyki". Nazwa zadania: "Redukcja hałasu sygnalizatorów ostrzegawczych wewnątrz pojazdów uprzywilejowanych w aspekcie bezpieczeństwa"

 

Cel i zakres pracy 

 

Cechą uprawniającą pojazd uprzywilejowany do korzystania ze specjalnych praw podczas poruszania się po drogach jest równoczesna sygnalizacja optyczna i dźwiękowa. Parametry sygnalizatorów dobrane są w taki sposób, aby były bez problemu identyfikowane przez wszystkich uczestniczących w ruchu drogowym. W przypadku sygnalizacji świetlnej oznacza to odpowiedni kolor i modulację (przerywanie) wytwarzanego światła, zaś w przypadku sygnalizacji dźwiękowej zmodulowany sygnał akustyczny o odpowiednio dużym poziomie ciśnienia akustycznego. Z dwóch nośników sygnalizacji ostrzegawczej niewątpliwie ważniejszym z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest sygnał dźwiękowy. O zbliżającym się pojeździe uprzywilejowanym kierowcy dowiadują się najpierw za pomocą słuchu i dopiero później lokalizują go na podstawie sygnalizatora świetlnego. Proces ten jest szczególnie wyraźny w przypadku dużego natężenia ruchu, w trakcie którego pojazd uprzywilejowany jest zasłonięty przez inne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym. Można stwierdzić, że o ile sygnalizacja świetlna oddziałuje przede wszystkim na innych uczestników ruchu drogowego (kierowca i inne osoby znajdujące się wewnątrz pojazdu uprzywilejowanego praktycznie nie widza światła emitowanego przez sygnalizator) to sygnalizacja dźwiękowa oddziałuje zwrotnie również na obsadę pojazdu wyposażonego w sygnalizator. Dla ostrzeganych pojazdów sygnalizator dźwiękowy jest źródłem użytecznej informacji, natomiast dla obsady pojazdu uprzywilejowanego jest źródłem hałasu, który ze względu na charakter pracy może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji a nawet wypadków drogowych. Podstawowym celem zadania badawczego jest opracowanie systemu aktywnej redukcji hałasu sygnalizatora dźwiękowego wewnątrz pojazdu uprzywilejowanego. Celem pierwszego punktu kontrolnego były pomiary parametrów sygnalizatora oraz ich analiza pod kątem osiągnięcia końcowego etapu pracy.

 

Podsumowanie i wnioski 

 

W celu poprawy skuteczności redukcji hałasu pochodzącego od sygnalizatora wewnątrz pojazdu uprzywilejowanego należy rozpatrzyć równoczesne zastosowanie następujących elementów: - wprowadzenia dodatkowych elementów pasywnych pomiędzy sygnalizatorem a wnętrzem pojazdu uprzywilejowanego - próby kształtowania charakterystyki kierunkowości w taki sposób aby chronić wnętrze pojazdu uprzywilejowanego,- zmniejszenie poziomu ciśnienia akustycznego emitowanego przez sygnalizator bez utraty jego podstawowych funkcji przez wprowadzenie odpowiedniej charakterystyki widmowej emitowanego sygnału, - zastosowanie układów aktywnej redukcji zarówno w stosunku do samego sygnalizatora, jak i w wytworzeniu sterowanych lokalnych stref ciszy wewnątrz pojazdu - wprowadzenie aktywnych słuchawek przystosowanych do redukcji hałasu sygnalizatora i wyposażonych w system łączności wewnętrznej. O zastosowaniu wszystkich lub wybranych elementów zdecydują badania przeprowadzone w następnym etapie zadania badawczego.

 

© 2002-2004 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy www.anc.pl, www.ciop.pl