Opis układu pomiarowego

 

1. Pomiary 

 

Celem przeprowadzonych pomiarów jest szczegółowe określenie parametrów akustycznych sygnalizatora ostrzegawczego. Określenie charakterystyki kierunkowej i widmowej pozwoli na zaproponowanie konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych mających na celu obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego we wnętrzu pojazdu. Obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego znacznie poprawi komfort psychiczny chorego. Poprawa komfortu dotyczy również pracy zespołu reanimacyjnego (np. kierowcy). Podstawowym założeniem jest obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego do dopuszczalnego poziomu ze względu na ochronę słuchu. Dodatkowym czynnikiem poprawiającym warunki pracy obsługi jest ułatwiona możliwość komunikacji, szczególnie kierowcy z lekarzami czuwającymi przy chorym i dyspozytorem stacji pogotowia. Równie ważna jest zwiększona możliwość docierania sygnałów dźwiękowych z zewnątrz pojazdu uprzywilejowanego. Aby maksymalnie dokładnie określić charakterystykę kierunkową i widmową zdecydowano się na pomiary w środowisku pozbawionym wpływu fali odbitej w komorze bezechowej. Umożliwiło to przeprowadzenie pomiarów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Pomiary podzielono na trzy etapy:
- pomiary widma w pasmach oktawowych 
- pomiary widma wąskopasmowego FFT 
- pomiary charakterystyki kierunkowej. 

W przypadku pomiarów widma sygnałami wejściowymi były sygnały ostrzegawcze zdefiniowane w sterowniku syreny, a także szum biały ograniczony filtrem pasmowo-przepustowym o zakresie od 20 Hz do 20 kHz. Dla wybranych kątów zarejestrowano sygnał w pasmach oktawowych i charakterystykę wąskopasmową FFT W pomiarach charakterystyki kierunkowej sygnałem wejściowym był szum biały ograniczony filtrem pasmowo-przepustowym o zakresie od 20 Hz do 20 kHz oraz sygnały tonalne o częstotliwościach 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz. W sprawozdaniu przedstawiono tylko wybrane wyniki pomiarów. 

 

1.2.Układ pomiarowy   

 

W celu szczegółowego określenia charakteru dźwięku emitowanego z syreny sygnalizatora opracowano układ pomiarowy. Schemat układu pomiarowego pokazano na Rys 3.1.

 

 

Rys 3.1. Układ pomiarowy do badania charakterystyki sygnału emitowanego przez sygnalizator

 

Do pomiarów wykorzystano:
· Stolik obrotowy firmy B&K typu 3922
· Rejestrator poziomy ciśnienia akustycznego firmy B&K typu 2307
· Mikrofon firmy B&K typu 4135 – 3 szt.
· Analizator firmy B&K typu 2144
· Wzmacniacz mikrofonowy firmy B&K typu NEXUS ZG 400
· Magnetofon cyfrowy TASCAM DA – P1
· Generator firmy B&K typu 1049
· Sygnalizator firmy ELFIR typu ZURA PS – 100R (syrena + sterownik)
· Zasilacz firmy NDN typu DF1730SL10A

 

Sygnalizator ostrzegawczy przystosowano do pobierania sygnału z zewnętrznego źródła dźwięku i podłączono do generatora. Ze względu na znaczny pobór prądu i zapewnienie odpowiedniego napięcia zasilania zastosowano zasilacz o maksymalnym poborze prądu 10 A. Syrenę badanego sygnalizatora umieszczono na obrotowym stoliku, na wysokości 1,5 m od siatki. Do pomiaru wykorzystano trzy mikrofony. Sygnał z pierwszego mikrofonu wzmocniono przez wzmacniacz mikrofonowy i zapisano na rejestratorze poziomu ciśnienia akustycznego. Sygnał zsynchronizowano z kątem i prędkością obrotu stolika obrotowego, i zapisano w postaci kołowego wykresu. Sygnał pobrany z następnego mikrofonu zapisano na analizatorze i podano wewnętrznej obróbce. Dodatkowo sygnał z syreny sygnalizatora ostrzegawczego zarejestrowano na magnetofonie cyfrowym.

 

© 2002-2004 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy www.anc.pl, www.ciop.pl