Bibliografia

Literatura: 1. Augustyńska D. (red.), Pośniak M. (red.): Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne, CIOP, Warszawa, 2001.
2. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN, Warszawa 2001.
3. Górski P., Morzyński L.: Aktywna redukcja hałasu w dźwiękoizolacyjnych kabinach przemysłowych, Mechanika, t. 23, z.2, 2004, s. 177-185.
4. Hansen C.H., Snyder S.D.: Active Control of Noise and Vibration, E & FN Spon, London 1997.
5. Jo C.H.: Active control of low-frequency sound transmission between rooms, JASA, t.92, nr 3, 1992.
6. Kaczmarska A.: Metody redukcji hałasu niskoczęstotliwościowego w kabinach przemysłowych, Praca Doktorska, CIOP, Warszawa 1997.
7. Kaczmarska A., Sikora J., Wszołek T.: Badania doświadczalne ustrojów rezonatorowych, ZN AGH Mechanika, t. 16, z.3, 1997, s. 429-440.
8. Kaczmarska A., Augustyńska D., Engel Z.: Ustroje rezonatorowe obniżające hałas niskoczęstotliwościowy w kabinach przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy 11/2000, s. 14-16.
9. Kaczmarska A., Augustyńska D.: Ograniczenie hałasu niskoczęstotliwościowego w kabinach przemysłowych, CIOP, 1999.
10. Kaczmarska A., Augustyńska D., Engel Z., Górski P.: Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym. Wybrane elementy i modele, CIOP, Warszawa, 2001.
11. Kuo S.M., Vijayan D.: Adaptive algorithms and experimental verification of feedback active noise control systems, Noise Control Engineering Journal, 42, 2, 37-46, March-April, 1994.
12. Landström U.: Low frequency noise and tones in control cabins, Inter Noise ’84, Honolulu, 1984.
13. Makarewicz G., Morzyński L. I inni, Optymalizacja układu aktywnej kompensacji parametrów pola akustycznego pod kątem stabilności pracy w warunkach rzeczywistych, sprawozdanie z zadania badawczego 03.8.11 wykonanego w ramach Programu Wieloletniego “Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy”, CIOP, Warszawa, 1998-2000.
14. Morzyński L. i inni, Opracowanie systemu aktywnej redukcji hałasu do poprawy właściwości dźwiękoizolacyjnych kabin przemysłowych w zakresie niskich częstotliwości akustycznych, sprawozdanie z zadania badawczego 03.8.11 wykonanego w ramach Programu Wieloletniego „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”, CIOP, Warszawa, 2002.
15. Pawełczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A.: Hałas infradźwiękowy – procedura pomiarowa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2(28), 2001.
16. Pawełczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M.: Hałas infradźwiękowy – dokumentacja, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2(28), 2001. 
17. Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Dudarewicz A., Waszkowska M.: Ocena uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w pomieszczeniach sterowniczych wg subiektywnej oceny pracowników – wyniki badań pilotażowych, Medycyna Pracy, tom 52, nr 6, 2001.
18. Zawieska W., i inni, Analiza i synteza układu aktywnej redukcji hałasu wytwarzanego przez transformatory energetyczne, sprawozdanie z zadania badawczego 03.8.12 wykonywanego w ramach Programu Wieloletniego “Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy”, punkt kontrolny 2: Zastosowanie opracowanego systemu aktywnego do redukcji hałasu transformatora. Analiza stabilności układu oraz skuteczności redukcji w sensie globalnym w przestrzeni trójwymiarowej. Pomiary parametrów układu w warunkach rzeczywistych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2000.
19. Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej dotycząca maszyn Nr 98/37/WE. CIOP, Warszawa, 2001.
20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 styczna 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. nr 4, poz. 36.
21. PN-N-01307:1994 Hałas – Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
22. PN-EN ISO 11957:2000 Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin – Pomiary laboratoryjne i terenowe.
23. PN-EN ISO 11690-1:2000 Akustyka – Zalecane sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy w ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny – Wytyczne redukcji hałasu.
24. PN-EN ISO 11690-2:2000 Akustyka – Zalecane sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy w ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny – Środki redukcji hałasu.
25. Pr. PN-EN ISO 15667 Akustyka – Wytyczne ograniczania hałasu przez obudowy i kabiny (EN-ISO 15667:2000)