STRES: OCENA I PROGRAMY ANTYSTRESOWE

 

Stres jest jednym z głównych zagrożeń związanych z miejscem pracy. Z szeroko zakrojonych badań amerykańskich wynika, że pracownicy proszeni o wskazanie czynników szkodzących ich zdrowiu, na pierwszymi miejscu wymieniali hałas (34,9% badanych), a zaraz po nim stres (29,7%).

Coraz powszechniej zwraca się też uwagę na koszty finansowe ponoszone w związku z doświadczanym przez pracowników stresem i jego konsekwencjami. Europejska Komisja do Spraw Zatrudnienia i Problemów Społecznych stwierdza, że według ostrożnych szacunków koszty związane z efektami stresu w pracy sięgają w Unii Europejskiej około 20 miliardów EUR rocznie.

W świetle przedstawionych wyżej danych oczywiste jest, że zarówno pracodawcy jak i instytucje zajmujące się ochroną zdrowia nawołują do podejmowania działań zapobiegających negatywnym skutkom stresu w pracy.

 

Nasza oferta adresowana jest do pracodawców, fundacji i organizacji społecznych, którzy chcą wpłynąć na obniżenie poziomu stresu pracowników.

 

Oferujemy:

  • ocenę poziomu stresu psychospołecznego w organizacji. Możliwa jest ocena jednoetapowa lub stały monitoring umożliwiający śledzenie efektów zmian organizacyjnych
  • opracowanie programu redukcji stresu organizacyjnego
  • wdrażanie technik indywidualnych i organizacyjnych zmierzających do ograniczenia kosztów stresu (np. szkolenia dotyczące redukcji stresu, doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych)

 

Dysponujemy:

  • sprawdzonymi technikami pomiaru stresu organizacyjnego
  • doświadczeniem w zakresie pomiaru stresu w różnych grupach zawodowych i typach organizacji
  • doświadczeniem szkoleniowym i treningowym w zakresie redukcji stresu