Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych - Projekty
Streszczenie

Badania modelowe ryzyka wystąpienia sytuacji niebezpiecznych inicjowanych polami elektromagnetycznymi na tymczasowych lub ruchomych stanowiskach pracy.

Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Gryz

Streszczenie projektu:

Dokonano przeglądu zagrożeń wtórnych występujących w pobliżu źródeł pól elektromagnetycznych oraz przeglądu metod analizy oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowisko pracy i możliwości ich wykorzystywania do predykcji i oceny zagrożeń wtórnych wybrano parametry i zagadnienia, które powinny być uwzględnione przy prowadzeniu symulacji numerycznych tego rodzaju zjawisk.Przeprowadzono symulacje numeryczne warunków rażenia pracownika prądem kontaktowym przy dotknięciu do elementów infrastruktury technicznej środowiska pracy, odbierających energię pola elektromagnetycznego. Wyniki obliczeń wskazują na istotne znaczenie usytuowania człowieka względem infrastruktury technicznej oraz parametrów elektrycznych wszystkich obiektów.

Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.12.2003 – 31.12.2004