Zakład Ergonomii - Projekty
Streszczenie

Opracowanie programów promujących aktywność ruchową wśród pracowników w celu zmniejszenia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i poprawy zdolności do pracy.

Kierownik projektu: mgr Marzena Malińska

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano zintegrowany kwestionariusz ankiety, nawiązano współpracę z wybranymi polskimi przedsiębiorstwami, wyodrębniono badaną grupę oraz przeprowadzono badania pilotażowe, dotyczące weryfikacji opracowanych narzędzi badawczych. Następnie przeprowadzono badania kwestionariuszowe oraz ocenę programów promujących aktywność fizyczną w badanych przedsiębiorstwach.
Dobór grupy badanej był celowy. Respondenci pochodzili z 5 warszawskich firm posiadających programy promujące aktywność fizyczną i 5 firm nieposiadających tego typu świadczeń. Doboru próby dokonano z uwzględnieniem takich cech, jak: wiek respondentów, płeć oraz brak chorób narządu ruchu niezwiązanych z pracą.
Ocena programów promujących aktywność fizyczną w badanych firmach wykazała, że najczęściej spotykanymi formami takich działań było zapewnienie dostępu do ośrodków sportowych w ramach współfinansowanych przez firmę świadczeń dodatkowych w postaci karnetów na siłownię, basen, gimnastykę, aerobik i inne.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Malińska M., Prezenteizm - zjawisko nieefektywnej obecności w pracy., Medycyna Pracy, 64(3): 439-447. http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2013.0037, 2013
  2. Malińska M., Namysł A., Hild-Ciupińska K., Promocja zdrowia w miejscu pracy - dobre praktyki (2)., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 7: 18-21., 2012
  3. Malińska M., Przykłady ćwiczeń fizycznych. Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych., CIOP-PIB, Warszawa, 2013

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013