Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Streszczenie

System zdalnego nadzoru prawidłowego użytkowania nauszników przeciwhałasowych

Kierownik projektu: dr inż. Leszek Morzyński

Streszczenie projektu:

Termin realizacji: 01.01.2011 - 31.12.2013

 

W ramach realizacji zadania okreœlono strukturę oraz wymagania dotyczące poszczególnych elementów systemu zdalnego nadzoru prawidłowego użytkowania nauszników przeciwhałasowych: układów pomiarowych hałasu zintegrowanych z nausznikami przeciwhałasowymi, sieci bezprzewodowej transmisji danych oraz centrali systemu z oprogramowaniem. Na podstawie opracowanych wymagań zaproponowano dwa rozwiązania techniczne modelu systemu, które poddano badaniom w warunkach laboratoryjnych. Wyniki badań stały się podstawą do opracowania dwóch rozwiązań konstrukcyjnych prototypu systemu zdalnego nadzoru prawidłowego użytkowania nauszników przeciwhałasowych. W ramach realizacji zadania dla każdego modelu opracowano i wykonano układ koordynatora sieci ZigBee, układ routera oraz układy ekspozymetrów.

Opracowano także centralę systemu, składającą się z komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem. Wykonane na potrzeby systemu zdalnego nadzoru oprogramowanie napisane jest w języku JAVA i współpracuje z oprogramowaniem bazodanowym MySQL. Umożliwia ono wprowadzenie do bazy danych informacji dotyczących nauszników przeciwhałasowych przypisanych do konkretnych użytkowników, a także bezpoœredni podgląd w czasie rzeczywistym uzyskiwanych wyników pomiarów dla wybranego nausznika.

Dodatkowym elementem opracowanym na potrzeby systemu jest układ kalibratora ekspozymetrów, umożliwiający kontrolę poprawnoœci wskazań ekspozymetrów oraz wyznaczenie poprawkim kalibracyjnej dla układów pomiarowych, stosowanej przy wyznaczaniu parametrów hałasu.|Prototyp systemu poddano badaniom weryfikacyjnym w warunkach przemysłowych, w dużym zakładzie przemysłowym (kuźŸni), na hali mieszczącej młoty matrycowe, prasy, piece indukcyjne do obróbki termicznej obrabianych metali i inne Ÿródła hałasu.

 

Opis bibliograficzny publikacji, która powstała jako wynik pracy badawczej:

1. Morzyński L., Koncepcja systemu zdalnego nadzoru użytkowania nauszników przeciwhałasowych., Praca i Zdrowie, 3: 31-33., 2013Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013