Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Drgań Mechanicznych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania jednoczesnej ekspozycji człowieka na drgania i uderzenia mechaniczne

Kierownik projektu: dr inż. Janusz Szopa

Streszczenie projektu:

Na podstawie przeprowadzonych badań określono energetyczny wskaźnik oddziaływania wibroakustycznego, który charakteryzuje jednoczesną ekspozycję człowieka na drgania i uderzenia mechaniczne. Podstawą do wyznaczania tego wskaźnika jest założenie, że reakcja organizmu człowieka na te czynniki jest wprost proporcjonalna do energii ekspozycji (tj. energii która wnika do jego organizmu i dalej zamieniana jest na ciepło). Energię tą oblicza się jako iloczyn mocy pochłanianej w organizmie człowieka i czasu ekspozycji. Moc tą wyznacza się z widma wzajemnego (ang. cross-spectrum) siły działania źródła drgań/uderzeń na człowieka i prędkości względnej między nimi. Część rzeczywista tego widma odzwierciedla moc dostarczoną ze źródła do ciała człowieka. Jest ona rozpraszana na ciepło i oznaczana jako VEA (ang. Vibration Energy Absorption). Część urojona odzwierciedla moc zakumulowaną w ciele człowieka i oznacza się ją jako VES (ang. Vibration Energy Stored). Do przeprowadzenia pomiarów i dalej wyznaczenia mocy VEA i VES wykorzystano platformę pomiarową (oddziaływania ogólne) oraz zbudowany specjalnie do tego celu adapter (oddziaływania miejscowe). Umożliwiają one pomiar siły oraz prędkości w punkcie styku źródło - człowiek. W celu określenia różnic między oddziaływaniem drgań i uderzeń mechanicznych wykonano pomiary dla 37 różnych sygnałów oddziałujących miejscowo (drgania i uderzenia generowane na wzbudniku drgań oraz oddziaływania drganiowo-uderzeniowe występujące na stanowiskach pracy). W przypadku oddziaływań ogólnych, pomiary wykonano dla pięciu różnych oddziaływań. Pomiary przeprowadzano dla grupy trzech osób. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że dla całego zakresu badanych amplitud moc VEA zależy liniowo od kwadratu prędkości V. Iloraz VEA/V2 jest wielkością podawaną w funkcji częstotliwości i jest on charakterystyczny dla danego typu oddziaływania (drgania, uderzenia), parametrów związanych ze sposobem obsługi (siły nacisku, pozycja ciała) jak również właściwości osobniczych operatorów. Wartość tego ilorazu dla różnych oddziaływań stanowi podstawę do obliczania energetycznego wskaźnika oddziaływania wibroakustycznego.

Jednostka: Pracownia Drgań Mechanicznych

Okres realizacji: 02.05.2005 – 01.05.2008