O dziale
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dynamiczny rozwój działalności Instytutu na arenie międzynarodowej nastąpił w ciągu ostatnich lat. Kluczowym było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, które otworzyło nowe możliwości – współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń z zagranicznymi instytucjami, czy też czynnego udziału w tworzeniu i monitorowaniu europejskich przepisów i rozwiązań. Obecnie współpraca międzynarodowa stanowi bardzo istotną część działalności Instytutu, a realizowana jest głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, które są największymi programami finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie. Ponadto Instytut współpracuje z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady, z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami doradczymi Komisji Europejskiej.

 

Do najważniejszych projektów międzynarodowych realizowanych przez CIOP-PIB należą:

 • Ageing@Work: Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability (Inteligentne, zindywidualizowane i przystosowane rozwiązania teleinformatyczne na rzecz aktywnego, zdrowego i wydajnego starzenia się przy jednoczesnej poprawie zdolności do pracy), H2020, 2019-2021
 • Back-UP: Personalised Prognostic Models to Improve Well-being and Return to Work After Neck and Low Back Pain (Stworzenie spersonalizowanych modeli prognostycznych mających na celu poprawę zdrowia i powrót do pracy osób po przerwie spowodowanej dolegliwościami bólowymi części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa), H2020, 2018-2020
 • InGRID-2: Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy (Integracja struktur badawczych na rzecz europejskiej wiedzy o rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu), H2020, 2017-2021
 • Active Ageing: Initiating activities for implementation of the Autonomous Framework Agreement on Active Ageing and Inter-Generational Approach (Inicjowanie działań wdrażających Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego), 2019-2020

 

Główne kierunki działalności Działu Współpracy Międzynarodowej:

Współpraca międzynarodowa Instytutu jest realizowana głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, współpracy z instytutami zagranicznymi o podobnym profilu, współpracy z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami Komisji Europejskiej, a także poprzez udział w pracach normalizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego  CEN oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.

Dział Współpracy Międzynarodowej  realizuje zadania związane głównie z:

 • programowaniem, koordynacją i realizacją współpracy naukowej z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi,
 • udziałem w przygotowywaniu i administrowaniu projektami międzynarodowymi realizowanymi przez Instytut,  
 • udziałem pracowników Instytutu w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, konsultacjach i stażach w ośrodkach zagranicznych oraz posiedzeniach Komitetów Technicznych i Grup Roboczych CEN i ISO,
 • organizowaniem konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych.

Katarzyna Buszkiewicz-Seferyńska
tel. (+48 22) 623 36 78
e-mail: kabus@ciop.pl

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dział Współpracy Międzynarodowej
   Kierownik telefon e-mail
   Katarzyna Buszkiewicz-Seferyńska - kabus[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Mariola Borowska-Łukasiak - mabor[at]ciop.pl
   mgr Magdalena Kacperska-Vukić - makac[at]ciop.pl
   mgr Anna Koržinek ankor[at]ciop.pl
Współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dział Współpracy  z Zagranicą - Współpraca z  instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi

Instytut współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi, działającymi w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia:

 • International Group of Directors of Ocupational Safety and Health Research Institutes (Międzynarodowa Grupa Dyrektorów Instytutów Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia), tzw. Grupy Sheffield, powstała w 1989 r. z inicjatywy HSE/HSL (Health and Safety Executive/Health and Safety Laboratory, Wielka Brytania)., w ramach której  Instytut od wielu lat stale współpracuje z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady.

 • PEROSH - Partnership for European Research in Occupational Safety and Health sieć Instytutów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w krajach Unii Europejskiej. Celem działania PEROSH jest współpraca i koordynacja badań poszczególnych instytutów dla osiągnięcia zdrowszego, dłuższego i bardziej produktywnego życia zawodowego pracowników. PEROSH współpracuje także z organami Unii Europejskiej oraz władzami poszczególnych krajów w celu wspierania opracowywania i realizacji polityki UE oraz polityki krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2008 r. PEROSH realizuje także wspólne projekty badawcze w dziedzinach będących w obszarze wspólnych zainteresowań.

 • EURopean Occupational Safety and Health NETwork) - EUROSHNET (Europejska sieć specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony pracy), założona w 2001 r. Jej działalność koncentruje się na tematyce normalizacji, badań i certyfikacji.

 • Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) – jako Krajowy Punkt Centralny Agencji (Focal Point)

 • Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization) – współpracując z Działem LABADMIN/OSH zajmującym się w jej strukturach bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • WorkingOnSafety.net – sieć skupiająca decydentów, naukowców i ekspertów zajmujących się prewencją wypadków i urazów w miejscu pracy. 

 

 • SAF€RA - Joint Programming and Funding Initiative to Strengthen Research on Industrial Safety - to wspólna inicjatywa organizacji finansujących badania w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego. 

 
Instytuty zagraniczne
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Projekty międzynarodowe
 
Maksymalizuj
Przywróć
Inne formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Dział Współpracy z Zagranicą - Inne formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB

Pracownicy Instytutu uczestniczą także w pracach organów doradczych Komisji Europejskiej

 • Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (Advisory Committee on Safety and Health at Work – ACSH) przy Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) – Zarząd (Management Board) 

Pracownicy Instytutu uczestniczą również, jako eksperci narodowi, w pracach Komitetu ds. Postępu Technicznego ds. wykazu indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego.


Biorą także udział w pracach komitetów technicznych ISO i CEN, a także komitetów horyzontalnych jednostek notyfikowanych oraz grup pionowych działających w obszarze dyrektyw nowego podejścia, dotyczących normalizacji i certyfikacji w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.


Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w konferencjach, seminariach i innych spotkaniach międzynarodowych. Są również zaangażowani w organizację spotkań w ramach projektów międzynarodowych realizowanych przez Instytut, przygotowywanie wizyt przedstawicieli instytucji zagranicznych w CIOP-PIB a także przeprowadzanie w Instytucie szkoleń dla specjalistów zagranicznych.