O Dziale
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dynamiczny rozwój działalności Instytutu na arenie międzynarodowej nastąpił w ciągu ostatniej dekady, a zwłaszcza od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obecnie współpraca ta stanowi bardzo istotną część działalności Instytutu, a realizowana jest głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, które są największymi programami finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie. Ponadto Instytut aktywnie uczestniczy w działalności europejskich platform technologicznych, współpracuje z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady, z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami doradczymi Komisji Europejskiej.

 

Do najważniejszych projektów międzynarodowych realizowanych przez CIOP-PIB należą:

 • i-Protect: Intelligent PPE system for personnel in high risk and complex environments (Inteligentne rozwiązania środków ochrony indywidualnej do zastosowań w warunkach wysokiego poziomu ryzyka w złożonym środowisku pracy), 7PR, 2009-2013, projekt koordynowany przez CIOP-PIB
 • NANODEVICE: Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air (Nowe koncepcje, metody i techniki do produkcji przenośnych, łatwych w użyciu urządzeń do pomiaru i analizy nanocząstek występujących w powietrzu miejsca pracy), 7PR, 2009-2013
 • SAF€RA: Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth (Koordynacja europejskich badañ naukowych w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju), 7PR, 2012-2015
 • SCAFFOLD: Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry (Innowacyjne strategie, metody i narzędzia do zarządzania ryzykiem zawodowym podczas wytwarzania i stosowania nanomateriałów (MNMs) w sektorze budownictwa), 7PR, 2012-2015.

 

Główne kierunki działalności Działu Współpracy Międzynarodowej:

Współpraca międzynarodowa Instytutu  jest realizowana głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, działalności w ramach europejskich platform technologicznych, współpracy z instytutami zagranicznymi o podobnym profilu, współpracy z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami Komisji Europejskiej, a także poprzez udział w pracach normalizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego  CEN oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.

Dział Współpracy Międzynarodowej  realizuje zadania związane głównie z:

 • programowaniem, koordynacją i realizacją współpracy naukowej z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi,
 • udziałem w przygotowywaniu i administrowaniu projektami międzynarodowymi realizowanymi przez Instytut,  
 • udziałem pracowników Instytutu w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, konsultacjach i stażach w ośrodkach zagranicznych oraz posiedzeniach Komitetów Technicznych i Grup Roboczych CEN i ISO,
 • organizowaniem konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych.

Katarzyna Buszkiewicz-Seweryńska
tel. (+48 22) 623 36 78, fax: (+48 22) 840 08 11
e-mail: kabus@ciop.pl

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dział Współpracy Międzynarodowej
   Kierownik telefon e-mail
   Katarzyna Buszkiewicz-Seferyńska - kabus[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Mariola Borowska-Łukasiak - mabor[at]ciop.pl
   mgr Magdalena Kacperska-Vukić - makac[at]ciop.pl
   Anna Koržinek ankor[at]ciop.pl
Współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dział Współpracy  z Zagranicą - Współpraca z  instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi

Instytut współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi, działającymi w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia:

 • International Group of Directors of Ocupational Safety and Health Research Institutes (Międzynarodowa Grupa Dyrektorów Instytutów Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia), tzw. Grupy Sheffield, powstała w 1989 r. z inicjatywy HSE/HSL (Health and Safety Executive/Health and Safety Laboratory, Wielka Brytania)., w ramach której  Instytut od wielu lat stale współpracuje z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady.

 • PEROSH - Partnership for European Research in Occupational Safety and Health sieć Instytutów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w krajach Unii Europejskiej. Celem działania PEROSH jest współpraca i koordynacja badań poszczególnych instytutów dla osiągnięcia zdrowszego, dłuższego i bardziej produktywnego życia zawodowego pracowników. PEROSH współpracuje także z organami Unii Europejskiej oraz władzami poszczególnych krajów w celu wspierania opracowywania i realizacji polityki UE oraz polityki krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2008 r. PEROSH realizuje także wspólne projekty badawcze w dziedzinach będących w obszarze wspólnych zainteresowań.

 • European Technology Platform on Industrial Safety - ETPIS (Europejska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo w Przemyśle). Polskim odpowiednikiem ETPIS jest Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle (PPT BPP). Zakres jej działalności obejmuje dwa podstawowe obszary:
  • bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników zatrudnionych w przemyśle,
  • bezpieczeństwo środowiskowe, w tym zapobieganie poważnym awariom przemysłowym z konsekwencjami dla ludności i środowiska

   Od 2006 r. CIOP-PIB pełni rolę Branżowego Punktu Kontaktowego przy Polskiej Platformie Technologicznej.

 • EURopean Occupational Safety and Health NETwork) - EUROSHNET (Europejska sieć specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony pracy), założona w 2001 r. Jej działalność koncentruje się na tematyce normalizacji, badań i certyfikacji. W ramach sieci Instytut współkoordynuje funkcjonowanie grupy dyskusyjnej dotyczącej badań i oceny zgodności wyrobów stosowanych w procesach pracy

 • Międzynarodowe Biuro Pracy (International Labour Office) - pełniąc rolę Polskiego Krajowego Centrum Informacji CIS działającego w sieci 140 Centrów CIS w ponad 100 krajach

 • Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) – jako Krajowy Punkt Centralny Agencji (Focal Point)

 • Instytutem Ochrony Zdrowia i Konsumenta (Institute for Health and Consumer Protection - IHCP), wchodzącym w skład Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej Joint Research Centre - JRC)  - w ramach umowy podpisanej dnia 29 czerwca 2009 r.

  Misją JRC jest zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla koncepcji, rozwoju, wdrażania i monitorowania polityki Unii Europejskiej. W ramach prowadzonych usług dla Komisji Europejskiej, JRC działa jako centrum informacji w zakresie nauki i techniki dla Unii, służy wspólnym interesom Państw Członkowskich, a zarazem jest niezależna od interesów jednostkowych, prywatnych czy krajowych.
 
Instytuty zagraniczne
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

 

 
Centra doskonałości
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Centra Doskonałości

Centra Doskonałości to jednostki bądź struktury organizacyjne prowadzące badania naukowe i rozwijające nowoczesne technologie na poziomie światowym w sensie mierzalnych efektów naukowych (włączając działania szkoleniowe). Skupiają one zespoły uczonych o wybitnych osiągnięciach badawczych, którzy współpracują w zakresie wspólnych tematów o dużym znaczeniu dla gospodarki kraju. Pomaga to wspierać działalność innowacyjną danej jednostki oraz zwiększać promocję badań naukowych, technologii i wyrobów w kraju i za granicą.

Naukowcy działający w ramach Centrum Doskonałości zajmują się strategicznymi zagadnieniami wykorzystując zaplecze naukowe kilku różnych instytucji pracujących pod wspólnym naukowym i organizacyjnym kierownictwem, przy czym posiadają stosunkowo dużą autonomię. Z założenia Centra Doskonałości powinny być organizacyjnie niezależne, ale jednocześnie ich podstawę musi stanowić uznana jednostka badawcza (może to być np. placówka PAN, uczelnia wyższa lub jednostka badawczo- rozwojowa).

Program Centrów Doskonałości nie zakłada tworzenia nowych instytucji badawczych, jest to raczej swego rodzaju "laboratorium" aktywnie współpracujące z przemysłem lub innymi użytkownikami rezultatów badań. Centra Doskonałości powinny realizować zarówno projekty z zakresu badań podstawowych, jak i poszukiwać konkretnych zastosowań innowacyjnych. Wielkość zespołu i dostępne zaplecze badawcze muszą być wystarczające do wykonania zaplanowanych prac.

Centrum Doskonałości powinno posiadać następujące cechy:

 • "masę krytyczną" wysoko wykwalifikowanych naukowców
 • zdolność integracji dziedzin pokrewnych i włączenia umiejętności uzupełniających
 • dobrze określoną strukturę organizacyjną z własnym programem badawczym
 • zdolność do utrzymania wysokiego poziomu wymiany pracowników o wysokich kwalifikacjach
 • pełnić aktywną rolę w otaczającym systemie innowacyjnym
 • posiadać międzynarodową renomę oraz kontakty naukowe
 • posiadać racjonalną stabilność finansowania i działania stanowiącą podstawę inwestowania w ludzi i strukturę
 • mieć dostęp do niezależnych źródeł finansowania obok funduszy publicznych.

W zależności od zakresu działania istnieją różne rodzaje Centrów Doskonałości:

 • prowadzące badania w określonej dziedzinie (wydziały na uczelniach, instytuty)
 • prowadzące szeroką współpracę interdyscyplinarną
 • zajmujące się badaniami, których podstawą jest specjalna infrastruktura badawcza (np. CERN)
 • obejmujące współpracę akademicko-przemysłową (np. Fraunhofer-Gesellschaft institutes)
 • rozwijające przemysłową realizację B+R (np. Philips Research Laboratories w Eindhoven).  

W zależności od struktury, możemy dokonać podziału Centrów Doskonałości na:

 • struktury sieciowe tworzone z uzupełniających się ośrodków badawczych, włączając instytucje wirtualne,
 • pojedyncze ośrodki - takie jak duże wydziały uczelni, instytuty czy jednostki ze specjalnym wyposażeniem badawczym.

Miarą jakości badań i rozwoju centrów są:

 • publikacje naukowe
 • patenty
 • oferowane możliwości zatrudnienia naukowców
 • liczba i wartość kontraktów handlowych
 • liczba firm spin-off
 • uczestnictwo w europejskim systemie edukacji.

W roku 1999 został ogłoszony przez Komisję Europejską konkurs na Centra Doskonałości z krajów kandydujących do Unii Europejskiej. W ramach tego programu zostały złożone 184 wnioski (w tym 34 z Polski) Ostatecznie Komisja Europejska zaakceptowała 34 projekty, w tym 9 z Polski.
Są one finansowane przez 5 Program Ramowy.

Kolejne konkursy na Centra Doskonałości wyłoniły:

 • 5 Centrów Doskonałości w ramach PHARE SCI-TECH II (1999 r.)
 • 138 Centrów Kompetencji i Centrów Doskonałości NAS - 2 (2001 r.)
 • 5 Centrów Kompetencji i Centrów Doskonałości IST-2002-8.1.6 (2002 r.)

Centra Doskonałości utworzono w Polsce głównie w celach:

 • zwiększenia roli nauki i badań jako czynnika podnoszącego konkurencyjność polskiej gospodarki i społeczeństwa
 • stworzenia silniejszych powiązań pomiędzy badaniami i praktyką, stymulujących powstawanie rozwiązań innowacyjnych
 • wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi realizującymi podobne cele badawcze
 • wzmocnienia krajowego systemu innowacji poprzez stworzenie silnych struktur badawczo-wdrożeniowych oraz promocji najlepszych polskich jednostek badawczych w kraju i na arenie międzynarodowej.

Jednostki, w których zostały utworzone Centra Doskonałości mają obowiązek podejmować następujące działania:

 • nawiązanie i wzmocnienie kontaktów z innymi centrami europejskimi, np. poprzez kontakty z siecią takich centrów lub nawiązanie partnerskich związków z bliźniaczymi centrami
 • rozszerzenie zakresu działań, np. o działanie potrzebne w regionie, o nowe formy i obszary aktywności
 • zwiększenie efektywności pracy poprzez pozyskiwanie młodych badaczy oraz zwiększenie uczestnictwa centrów w innych programach tematycznych horyzontalnych 5 Programu Ramowego.

Źródło: http://www.6pr.pl/s5o/centra_dosk/cd.html

 
Projekty międzynarodowe
 
Maksymalizuj
Przywróć
Inne Formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Dział Współpracy z Zagranicą - Inne formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB

Pracownicy Instytutu uczestniczą także w pracach organów doradczych Komisji Europejskiej

 • Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (Advisory Committee on Safety and Health at Work – ACSH) przy Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans - przedstawiciel Rządu RP – prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
  • grupy robocze Komitetu Doradczego ACSH:
   • Grupa robocza ds. opracowania Strategii Wspólnoty w dziedzinie BHP na lata 2007-2012 (WP ”Community Strategy 2007-2012” ) - prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
   • Grupa robocza ds. projektu Scoreboard (WP ”Scoreboard”) - dr inż. Zofia Pawłowska
   • Grupa robocza ds. opracowania przewodnika wdrażania dyrektywy dot. pól elektromagnetycznych (WP "Electromagnetic Fields") - dr inż. Jolanta Karpowicz
   • Grupa robocza ds. opracowania poradnika dotyczącego ochrony pracownika w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa (WP “Guide Agriculture & Forestry") - dr inż. Andrzej Dąbrowski
 • Naukowy Komitet ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy(Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents - SCOEL) - przedstawiciel RP - dr Jolanta Skowroń
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) – Rada Zarządzająca (Governing Board) - przedstawiciel Rządu RP – prof. dr hab. med. Danuta Koradecka; Grupa Doradcza Obserwatorium Ryzyka (Risk Observatory Advisory Group) - przedstawiciel Rządu RP – dr inż. Daniel Podgórski.

Pracownicy Instytutu uczestniczą również, jako eksperci narodowi, w pracach Komitetu ds. Postępu Technicznego ds. wykazu indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego oraz grup roboczych, m.in. ds. promieniowania optycznego, ergonomii.

Biorą także udział w pracach komitetów technicznych ISO i CEN, a także komitetów horyzontalnych jednostek notyfikowanych oraz grup pionowych działających w obszarze dyrektyw nowego podejścia, dotyczących normalizacji i certyfikacji w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w konferencjach, seminariach i innych spotkaniach międzynarodowych. Są również zaangażowani w organizację spotkań w ramach projektów międzynarodowych realizowanych przez Instytut, przygotowywanie wizyt  przedstawicieli instytucji zagranicznych w CIOP-PIB a także przeprowadzanie w Instytucie szkoleń dla specjalistów zagranicznych.