Barwiarz dzianin
MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

 

BARWIARZ DZIANIN
Kto to jest barwiarz, dzianin?

 

Pracownik na stanowisku barwiarz zajmuje się obsługą maszyn barwiarek, wkłada dzianiny do maszyn, transportuje za pomocą wózków dzianin, stosuje środki chemicznych do barwienia.
Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?
 • Do podstawowych zagrożeń na omawianym stanowisku pracy są: wymuszona pozycja ciała, upadek na tym samym poziomie lub z wyższego na niższy poziom, stres, prąd elektryczny, oświetlenie, wentylacja, monitor ekranowy, substancje chemiczne, rany cięte, oparzenia, transport ręczny. Dodatkowo Pracownik jest narażony na szkodliwy mikroklimat, głównie wilgotne, gorące powietrze, pyły, co może przyczynić się do powstania częstych infekcji dróg oddechowych, alergii oraz do szybkiego męczenia się.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Upadek na tym samym poziomie – możliwość powstania urazów ciała, potłuczeń, zwichnięć; spowodowany brakiem porządku na stanowisku pracy, rozlanymi płynami na podłodze, stosowaniem nieodpowiedniego obuwia
 
 • Upadek z poziomu wyższego na niższy – możliwość urazów głowy, ciała, złamania, zwichnięcia; zagrożenie pojawia się w momencie korzystania z podestów maszyn, przy braku dostatecznej uwagi i przy uszkodzonych podestów, barierek.
 
 • Oświetlenie – niedostateczne oświetlenie stanowiska pracy może przyczynić się do pogorszenia wzroku, najczęściej powoduje zmęczenie, bóle głowy
 
Czynniki fizyczne

 • Prąd elektryczny – możliwość porażeń prądem lub oparzeń. Zagrożenie występuje w momencie pracy na uszkodzonej maszynie lub podczas próby naprawy uszkodzonej maszyny przez niewykwalifikowany personel
 
 • Hałas – możliwość wystąpienia bólu głowy, rozdrażnienia.
 
 • Oparzenia – możliwość poparzeń gorącą parą wodną podczas obsługi urządzeń parowych, podczas wyjmowania tkanin z kotłów.
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Pyły, głównie włókna naturalne celulozowe (bawełna, len, wełna), sztuczne celulozowe (wiskoza, włókna modalne), syntetyczne poliestrowe, syntetyczne poliamidowe syntetyczne poliakrylonitrowe.
 
 • Środki chemiczne to m.in. Wodorotlenek sodu, nadtlenek wodoru, podchloryn sodu, chloryn sodu, kwas szczawiowy, kwas octowy, kwas mrówkowy, kwas siarkowy. Możliwość poparzeń chemicznych, zatruć np. przez omyłkowe spożycie środka
 
 • Barwniki (do barwienia włókien poliestrowych, celulozowych) - produkt drażniący, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
 
Czynniki biologiczne

 • Pył pochodzący z włókien naturalnych – możliwość wystąpienia alergii
 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Transport ręczny – możliwość wystąpienia bólu stawów, kręgosłupa, zwyrodnień; czynnik występuje podczas transportu materiałów w wózkach ręcznych.
 
 • Praca stojąca – możliwość wystąpienia bólu kręgosłupa, stawów, zwyrodnienia
 
Działania profilaktyczne

 

Należy stosować odzież ochronną, odpowiednie obuwie oraz środki ochrony indywidualnej w postaci rękawic i przyłbic ochronnych. Pracownicy z powodu wysokich temperatur nie chcą stosować obuwia roboczego na rzecz klapek, zwiększa to ryzyko potknięć i urazów ciała.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu środka chemicznego z oczami, umyć ręce po kontakcie z preparatem, zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, nie dychać; przechowywać szczelnie zamknięty w suchym i chłodnym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła, jeżeli zaobserwuje się pył – nie wdychać
Podczas pracy z preparatami nie należy jeść, pić i palić papierosów; przechowywać szczelnie zamkniętych opakowaniach, nie przechowywać z zasadami i środkami utleniającymi, chronić przed wilgocią i wodą. Środki chemiczne najlepiej przechowywać jest w opakowaniach oryginalnych, jeśli nie jest to możliwe, to opakowanie należy bardzo czytelnie oznakować, w celu uniknięcia pomyłek.
Należy prowadzić ewidencję środków chemicznych wydawanych z magazynu,
Należy systematycznie przeprowadzać pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy. W przypadku przekroczeń, należy zastosować zbiorowe i indywidualne środki ochrony w celu poprawy warunków pracy.
Należy systematycznie przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń. Wszelkie usterki należy niezwłocznie usuwać.
Nie wolno wchodzić do wnętrza kotłów i zbiorników maszyn (np. podczas napraw)! Prace wewnątrz zbiorników muszą być wykonywane przez kwalifikowany personel i w co najmniej dwie osoby.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy na podestach roboczych maszyn, nie wolno wychylać się poza barierki.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  apreter
Definicja i/lub opis zawodu

 
Zawody pokrewne  operator maszyn dziewiarskich
Wykonywane czynności Obsługa maszyn włókienniczych do barwienia tkanin, transportowanie tkanin wózkami czterokołowymi, załadunek i rozładunek tkanin z barwiarek, suszarek.
Podstawowy stosowany sprzęt Barwiarki dyszowe atmosferyczne, ciśnieniowe barwiarki dyszowe , ciśnieniowe barwiarki dyszowe, suszarko – stabilizarki (medium grzewczym w komorach susząco – stabilizujących jest para technologiczna i nagrzewnice elektryczne; gaz ziemny)
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie Dziewiarnie i farbiarnie
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - KODEKS PRACY ze zm.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ze zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, ze zm.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 
MIKRO-BHP

Program MIKRO-BHP jest prostą w obsłudze aplikacją wyposażoną w zestaw funkcji, wspomagających  obowiązkowe czynności z zakresu bhp, zawierającą wyprofilowane branżowo kompendium wiedzy z tej dziedziny oraz instruktażowe informacje i opisy działań z zakresu prewencji wypadkowej, ułatwiające podnoszenie poziomu stanu bhp w mikrofirmach.

Ulotka informacyjna  nt. MIKRO-BHP 
Wersja DEMO programu MIKRO-BHP