Karta zgłoszenia

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

w szkoleniu okresowym dla pracowników administracyjno biurowych w technologii e-learning

Imię i nazwisko uczestnika:
Data i miejsce urodzenia:
Telefon do kontaktu:
Adres e-mail:
 
Dane do faktury
Adres płatnika:
Nr NIP płatnika:
   
Należność za szkolenie w wysokości 100 zł przekażemy przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto:
nr konta: 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963
Bank PEKAO S.A. Oddział w Warszawie ul. Jasna 1
 
Upoważniamy Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 
Oświadczam, że podane dane zgodne są z moim dowodem osobistym (paszportem) oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – wyłącznie do użytku wewnętrznego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U 97 Nr 133 poz. 883 z późn. zmian.)

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem deklaracji zapłaty za udział w szkoleniu.

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "