Wyznaczanie poziomu ekspozycji na hałas nieustalony


Wyznaczanie poziomu ekspozycji na hałas nieustalony


 

Program wspomagający wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy, LEX,8h (ozn. w programie jako L_ex,8h), w zależności od wartości poziomu równoważnego dźwięku A, LAeq (ozn.: L_Aeq), wyznaczonych dla kolejnych godzin 8-godzinnego dnia pracy.

Na wykresie w prawej części okna programu podawane są wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla kolejnych godzin 8-godzinnego dnia pracy. Wartość równoważnego poziomu dźwięku A obrazowana jest przez wysokość danego słupka oraz podawana nad słupkiem w formie liczbowej. Obliczona wartość poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy wyświetlana jest w postaci liczbowej w górnej części okna programu oraz w postaci graficznej na wykresie w prawej części okna programu. Wykres ten zawiera trzy słupki, których wysokości odzwierciedla wartość poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy, zaś kolory odzwierciedlają wynik oceny ryzyka zawodowego, przy czym pierwszy, najszerszy słupek dotyczy pracowników nie należących do grup szczególnego ryzyka, zaś kolejne dotyczą pracowników młodocianych i kobiet w ciąży. 


Oznaczenie kolorów w ocenie ryzyka zawodowego:

kolor zielony – ryzyko zawodowe małe,
kolor żółty – ryzyko zawodowe średnie,
kolor czerwony – ryzyko zawodowe duże.

Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Treść: Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z późniejszymi zmianami). W przypadku kobiet w ciąży i młodocianych wartości NDN określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047 z późniejszymi zmianami).

Uwaga:

W przypadku, gdy naciskanie strzałek nie uaktywnia apletu należy naprowadzić kursor myszy na obszar apletu i nacisnąć lewy klawisz myszy. Po tej czynności (koniecznej w przypadku niektórych przeglądarek) aplet zostanie uaktywniony i sterowanie za pomocą klawiatury komputera powinno działać prawidłowo.

Obsługa programu:

Wartość równoważnego poziomu dźwięku A (L_Aeq) ustala się za pomocą klawiszy ze W oraz S (aktualnie ustawiany poziom na wykresie oznaczony jest kolorem zielonym). Zmiana czasu ekspozycji (T_e) odbywa się za pomocą klawiszy A i D. 

 

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także