Wyznaczanie poziomu ekspozycji na hałas


Wyznaczanie poziomu ekspozycji na hałasProgram wspomagający wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy, LEX,8h (ozn. w programie jako L_EX,8h). Jednocześnie w programie dokonywane jest oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas z uwzględnieniem przynależności pracownika do grupy szczególnego ryzyka.

Wielkościami na podstawie których obliczany jest poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy są:

LAeq - równoważny poziom dźwięku A w dB, wyznaczony dla czasu ekspozycji
Te - czas ekspozycji na hałas w minutach,

W lewej części okna programu wyświetlana jest, w formie wykresu słupkowego, wybrana wartość równoważnego poziomu dźwięku A (oś pionowa, ozn. L_Aeq) i czasu ekspozycji (oś pozioma, ozn. T_e). Obliczona wartość poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy wyświetlana jest w postaci liczbowej w górnej części okna programu oraz w postaci graficznej na wykresie w prawej części okna programu. Wykres ten zawiera trzy słupki, których wysokości odzwierciedla wartość poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy, zaś kolory odzwierciedlają wynik oceny ryzyka zawodowego, przy czym pierwszy, najszerszy słupek dotyczy pracowników nie należących do grup szczególnego ryzyka, zaś kolejne dotyczą pracowników młodocianych i kobiet w ciąży.

Oznaczenie kolorów w ocenie ryzyka zawodowego:

kolor zielony – ryzyko zawodowe małe,
kolor żółty – ryzyko zawodowe średnie,
kolor czerwony – ryzyko zawodowe duże.

Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286). W przypadku kobiet w ciąży i młodocianych wartości NDN określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.  2017 poz. 796) i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047 z późniejszymi zmianami).

Obsługa programu:

Wartość równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq) ustala się za pomocą klawiszy W i S. Zmiana czasu ekspozycji (Te) odbywa się za pomocą klawiszy A i D.

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także