Streszczenie

Innowacyjne materiały polimerowe i węglowe do ochrony układu oddechowego przed nanocząsteczkami, parami i gazami.

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Brochocka

Streszczenie projektu:

 INFORMACJE NT REALIZOWANEGO PROJEKTU

Tytuł Projektu

Innowacyjne materiały polimerowe i węglowe do ochrony układu oddechowego przed nanocząsteczkami, parami i gazami.

Podstawa prawna

Umowa z MNiSW nr POIG.01.01.02-10-018/09-00 z dnia 30.12.2009 r.

Termin realizacji

01.05.2009 r. – 30.06.2013 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych;

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kwota dofinansowania:

6 581 462 zł, w tym CIOP-PIB: 5 311 162 zł

Cel ogólny:

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i komfortu pracowników stosujących środki ochrony indywidualnej, narażonych na agresywne czynniki środowiska pracy.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów włókninowych na bazie polimerów stanowiących element konstrukcyjny filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w celu stworzenia efektywnej ochrony wobec nanocząsteczek zanieczyszczających powietrze oraz modyfikowanych materiałów węglowych  o właściwościach umożliwiających oczyszczanie powietrza ze specyficznych par i gazów.

Strona projektu:

http://ciop.lodz.pl/nanoprotect/

 

Wyniki realizacji projektu

 

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Brochocka

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji projektu opracowano  technologie modyfikacji włóknin polimerowych  z wykorzystaniem modyfikatora w postaci proszku oraz  modyfikacji  materiałów polimerowych i  węglowych z wykorzystaniem plazmy niskotemperaturowej. W efekcie uzyskano poprawę skuteczności filtracji modyfikowanych materiałów polimerowych  o 50 % i poprawę o 20% właściwości sorpcyjnych adsorbentów węglowych wobec specyficznych par związków organicznych w stosunku do obecnie stosowanych.

 

Rezultatami projektu było:

  • 5 dokumentacji technologicznych w zakresie wytwarzania włóknin PP i PC z modyfikatorami przeznaczonych do ochrony układu oddechowego przed nanocząsteczkami, modyfikacji materiałów polimerowych i węglowych techniką plazmy niskotemperaturowej;

  •  4 zgłoszenia patentowe i 1 wzór użytkowy do UP RP:

-   zgłoszenie patentowe  nt.
    ” Głowica do wytwarzania modyfikowanych    elektretowych włóknin pneumotermicznych’ nr P.406216,

-   zgłoszenie patentowe  nt.
    ” Głowica do wytwarzania modyfikowanych elektretowych włóknin pneumotermicznych’ nr P.406044,

-   zgłoszenie patentowe  nt.
    ” Sposób poprawy właściwości filtracyjnych materiałów polimerowych z wykorzystaniem plazmy’ nr P.406670,

-   zgłoszenie patentowe nt.
     ” Sposób modyfikacji powierzchni adsorbentów węglowych przy zastosowaniu oddziaływania zimnej plazmy niskociśnieniowej” nr P.407170,

-    wzór użytkowy nt.
     ”Komora  reakcyjna reaktora plazmowego do modyfikacji powierzchni adsorbentów węglowych” nr W-122761;

  • 8 publikacji, które zostały wydane w naukowych czasopismach krajowych i międzynarodowych.

 Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddeowego

Okres realizacji: 01.05.2009 – 28.02.2014

 Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddeowego

Okres realizacji: 01.05.2009 – 30.06.2013