Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Streszczenie

Opracowanie sygnalizatora ostrzegawczego w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowanego z układem komunikacji i układem aktywnej redukcji hałasu

Kierownik projektu: dr inż. Leszek Morzyński

Streszczenie projektu:

Celem zadania badawczego było opracowanie sygnalizatora ostrzegawczego w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowanego z układem komunikacji i układem aktywnej redukcji hałasu. Opracowany sygnalizator, zgodnie z założeniami, powinien umożliwiać generowanie różnego rodzaju sygnałów ostrzegawczych, a jednocześnie ograniczać hałas docierający do uszu kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz hałas docierający do toru komunikacji radiowej, który ma negatywny wpływ na zrozumiałość mowy w komunikacji słownej pomiędzy załogą pojazdu uprzywilejowanego a dyspozytorem.
Opracowany w wyniku realizacji zadania model sygnalizatora ostrzegawczego składa się ze współdziałających ze sobą dwóch modułów – modułu generacji i przetwarzania cyfro-wego sygnałów oraz modułu kondycjonowania sygnałów zbudowanych z wykorzystaniem procesora sygnałowego ADSP-21992. W opracowanym modelu sygnalizatora elementem wykonawczym układu aktywnej redukcji hałasu docierającego do uszu kierowcy są prze-tworniki elektroakustyczne lekkich słuchawek aktywnych. Do modelu sygnalizatora dołącza-ny jest również przetwornik elektroakustyczny (syrena) będący elementem wykonawczym układu sygnalizacji oraz mikrofon komunikacji radiowej. Sygnałem wyjściowym modelu sy-gnalizatora jest sygnał komunikacji słownej, w którym zredukowano hałas pochodzący od sygnalizatora. Oprogramowanie modelu sygnalizatora napisano w asemblerze procesora ADSP-21992. Odpowiada ono za realizację podstawowych funkcji sygnalizatora: generuje sygnał ostrzegawczy o zadanym przebiegu oraz realizuje filtry adaptacyjne (filtry wycinające typu NOTCH) wykorzystywane w procesie aktywnej redukcji hałasu w torze komunikacji oraz hałasu docierającego do uszu kierowcy pojazdu.
Opracowany model sygnalizatora poddano badaniom na stanowisku laboratoryjnym. Badania te przeprowadzono dla różnych typów sygnału ostrzegawczego, w tym dla po-wszechnie stosowanych w sygnalizatorach pojazdów uprzywilejowanych sygnałów typu „Le-On”, „Pies” i „Wilk”, jak również dla nowych sygnałów opracowanych w ramach zadania pod kątem zastosowania metod aktywnych. Dla toru komunikacji radiowej oceniono również wpływ zastosowanego układu aktywnej redukcji hałasu na zrozumiałość mowy z wykorzy-staniem metody STI.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań modelu sygnalizatora na stanowisku laboratoryjnym wykazano, że układ aktywnej redukcji hałasu docierający do uszu kierowcy pojazdu uprzywilejowanego pozwalał na redukcję hałasu przekraczającą 40 dB (w zależności od typu generowanego sygnału ostrzegawczego).
Jak wynika z przeprowadzonych wyników badań, opracowany model sygnalizatora ostrzegawczego zintegrowanego z układem komunikacji radiowej i układem aktywnej reduk-cji hałasu pozwala, oprócz generowania sygnału ostrzegawczego, także na znaczące ogra-niczenie hałasu docierającego do uszu kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz na ograni-czenie wpływu tego hałasu na porozumiewanie się w torze komunikacji. Prowadzone w ra-mach zadania prace badawcze i konstrukcyjne oraz ich wyniki stały się podstawą do zgło-szenia zastrzeżenia patentowego Sygnalizator ostrzegawczy pojazdów uprzywilejowanych.

Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2006 – 31.05.2008