Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Ocena narażenia na hałas szkolny i opracowanie zasad profilaktyki

Kierownik projektu: dr inż. Anna Kaczmarska-Kozłowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było przeprowadzenie oceny stanu narażenia na hałas nauczycieli szkół podstawowych (z wyłączeniem szkół muzycznych) i opracowanie zasad profilaktyki zagrożeń. Ocenę narażenia na hałas nauczycieli oraz ocenę ryzyka zawodowego związanego z tym narażeniem opracowano na podstawie wyników przeprowadzonych: - badań subiektywnych prowadzonych metodą wywiadu ankietowego, - badań środowiskowych, czyli bezpośrednich pomiarów hałasu wśrodowisku pracy, - badań właściwości akustycznych pomieszczeń szkolnych (czasu poglosu i wskaźnika transmisji mowy), - analizy danych o zagrożeniach i chorobach zawodowych rejestrowanych na poziomie państwa (danych GUS i Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych). Na podstawie analizy otrzymanych wyników wykazano, że hałas na stanowiskach pracy nauczycieli stanowi główny uciążliwy czynnik ich środowiska pracy. Hałas szkolny może stanowić czynnik szkodliwy w środowisku pracy nauczycieli i przyczynić się do rozwoju chorób zawodowych (trwałych ubytków słuchu i przewlekłych chorób narządu głosu). Ponieważ wyznaczone poziomy ekspozycji na hałas, odniesione do tygodniowego wymiaru czasu pracy, na większości stanowisk pracy nauczycieli wahają się w granicach 66-78 dB i nie przekraczają wartości dopuszczalnej dlatego ryzyko powstania trwałych ubytków słuchu należy ocenić jako małe. Jednak przy występujących wysokich poziomach hałasu w szkołach (powyzej 80 dB) - w korytarzach podczas przerw i w salach gimnastycznych, nie można wykluczyć ryzyka powstania uszkodzeń słuchu. Niekorzystne właściwości akustyczne pomieszczeń klasowych w badanych szkołach (zwłaszcza długi czas pogłosu w większości badanych klas, rzędu 0,8-1,7 s) wpływają na zwiększenie ogólnego poziomu hałasu w pomieszczeniach. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę podjęcia w szkołach profilaktyki zagrożeń hałasem, obejmującej profilaktykę techniczną i organizacyjną. W wybranej szkole wykonano adaptację akustyczną pokoju nauczycielskiego.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010