Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

"Badania właściwości ochronnych i użytkowych nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu i sposobu eksploatacji. Program Wieloletni (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy"

Kierownik projektu: dr inż. Ewa Kotarbińska

Streszczenie projektu:

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu na właściwości ochronne wybranych wzorów niezależnych nauszników przeciwhałasowych następujących czynników: - Czasu i sposobu użytkowania, - Czasu oddziaływania naturalnych czynników klimatycznych (temperatura powietrza, opady deszczu i śniegu, oddziaływanie promieni słonecznych, itp.), - Czasu składowania w prawidłowych warunkach, zgodnych z zaleceniami producenta. Przedmiotem badań są cztery wzory niezależnych nauszników przeciwhałasowych - dwa krajowe i dwa zagraniczne o porównywalnych właściwościach ochronnych. Czas trwania badań przewidziano na trzy lata. Badania prowadzone są w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych - na wytypowanych stanowiskach pracy w czterech zakładach przemysłowych

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.07.1998 – 30.06.2001