Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Opracowanie zasad monitorowania stanu narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy spełniających standardy obowiązujące w krajach UE w ramach działalności Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dublin).

Kierownik projektu: dr inż. Danuta Augustyńska

Streszczenie projektu:

Celem pracy była ocena zasad monitorowania stanu narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy w Polsce w aspekcie spełnienia standardów obowiązujących w państwach członkowskich UE.Do realizacji celu pracy podjęto następujące zadania: -porównano metodologię badań stanu narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe i uciążliwe w Polsce i w Unii; - zebrano i porównano dane dotyczące stanu narażenia zawodowego w Polsce w reprezentatywnej próbiewybranych zakładów sektorów szczególnie niebezpiecznych; -opracowano propozycję zmian w polskim systemie monitorowania stanu narażenia zawodowego i jego skutków w celu dostosowania go do systemów istniejacych w innych państwach UE.W ramach pracy opracowano: -komputerową bazę danych o narażeniu na czynniki szkodliwe i uciążliwe w badanych zakladach (dane z badań ankietowych i środowiskowych oraz dane GUS); -projekt kwestionariusza do badań ankietowych na temat warunków pracy; -projekt zmian formularza Z-10 i projekt objasnień do tego formularza; -materiały informacyjne i szkoleniowe.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004