Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Badania uciążliwości hałasu infradźwiękowego podczas wykonywania prac precyzyjnych i koncepcyjnych wymagających silnej koncentracji uwagi

Kierownik projektu: dr inż. Anna Kaczmarska-Kozłowska

Streszczenie projektu:

Przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy uciążliwości hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy biurowej. Badania obejmowały: pomiary parametrów akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu i badania ankietowe w środowisku pracy oraz eksperyment w warunkach laboratoryjnych na modelowym stanowisku pracy. Wybrani ochotnicy do badań(60 osób: 30 kobiet i 30 mężczyzn) charakteryzowali się zróżnicowanymi cechami układu nerwowego. Z wyselekcjonowanej grupy 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) było określonych jako nisko-reaktywne NR oraz 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) jako wysoko-reaktywne WR. Wykonywali oni komputerowe testy psychologiczne (test ALS - badający sprawność w zakresie wykonywania zadań umysłowych i test DAUF - badający sprawność procesów poznawczych w zakresie spostrzegawczości i uwagi) w trzech różnych warunkach akustycznych: hałas szerokopasmowy (hałas odniesienia) o poziomie. 35 dB (A) i 62dB (G), hałas niskoczęstotliwościowy ok. 53dB (A) i 62 dB (G), hałas infradźwiękowy ok. 53dB (A) i 90 dB (G). Generalnie różne poziomy hałasu nie miały wpływu na obiektywne miary sprawności psychofizycznej osób badanych. Istotne zróżnicowanie wyników wystąpiło w subiektywnej ocenie uciążliwości hałasu. Szacowana uciążliwość hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego była wyższa niż hałasu odniesienia. Hałas infradźwiękowy był subiektywnie postrzegany jako bardziej uciążliwy przez kobiety. Osoby WR zgłaszały wyższą uciążliwość hałasu infradźwiękowego w porównaniu z osobami NR. Nie zaobserwowano istotnego zróżnicowania w zakresie oceny uciążliwości hałasu dla różnego poziomu hałasu infradźwiękowego; zmiany poziomu w zakresie LGeq =62-90dB(G) w grupach osób o tym samym poziomie reaktywności. Wyniki badań ankietowych dotyczących uciążliwości hałasu w środowisku pracy biurowej wskazują, że najwięcej osób skarży się na takie uciążliwości jak: kłopoty z koncentracją (50,7%), dyskomfort (49%), zmęczenie (40 %), senność (10%) (w odniesieniu do 150 odpowiedzi).Osoby ankietowane były eksponowane na równoważny poziom dźwięku skorygowany charakterystyką częstotliwościową: G pomiędzy 56-83dB i A pomiędzy 39-68 dB .Zaproponowano wartość dopuszczalną hałasu infradźwiękowego dla stanowisk pracy koncepcyjnej wymagającej szczególnej uwagi; równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy LGeq,Te nie powinien przekraczać 86 dB. Dodatkowo równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy LAeq,Te nie powinien przekraczać 35-45 dB.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 04.04.2005 – 03.04.2008