Pracownia Promieniowania Optycznego - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metody oceny ryzyka zawodowego przy ekspozycji łącznej na naturalne promieniowanie UV i czynniki chemiczne.

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Wolska

Streszczenie projektu:

Celem projektu było opracowanie, na podstawie uzyskanych wyników badań,metody i kryteriów oceny ryzyka zawodowego związanego z łącznym oddziaływaniem naturalnego promieniowania UV i substancji fototoksycznych występujacyh w dymach asfaltów.Reprezentatywną grupą badanych, narażonych na łączne oddziaływanienaturalnego promieniowania UV i czynników chemicznych, była grupa pracowników budownictwa drogowego, wykonujących prace przy układaniu i wytwarzaniu asfaltów.W ramach projektu opracowano metodę badań ekspozycji pracowników na naturalnr promieniowanie nadfioletowe oraz metodę badania narażenia inhalacyjnego i dermalnego na czynniki chemiczne pracowników zatrudnionych przy układaniu nawierzchi dróg. Przeprowadzono badania pilotażowe ekspozycji na łączne działanie naturalnego UV i czynników chemicznych, które były podstawą weryfikacji opracowanych metod. Następnie dokonano badania ekspozycji na naturalne promieniowanie UV i fototoksyczne substancje chemiczne występujace w dymach asfaltów na 88 stanowiskach pracy.Analiza wyników badań była podstawą opracowania kryteriów i metody oceny ryzyka zawodowego związanego z łączną ekspozycją na naturalne promieniowanie UV i fototoksyczne substancje chemiczne.Do opracowania kryteriów oceny ryzyka zawodowego wykorzystano dane pomiarowe napromieniowania erytemalnego badanych pracowników i oszacowane w danym dniu wskaźniki ekspozycji.



Jednostka: Pracownia Promieniowania Optycznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010