Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metod i narzędzi do badania warunków pracy z wykorzystaniem subiektywnych ocen narażenia zawodowego

Kierownik projektu: dr inż. Zofia Pawłowska

Streszczenie projektu:

Opracowano projekt kwestionariusza do gromadzenia informacji o subiektywnych ocenach narażenia na czynniki ryzyka zawodowego w środowisku pracy i dolegliwościach związanych z pracą oraz przeprowadzono badania pilotażowe w celu jego weryfikacji. Następnie przeprowadzono badania w grupie 1172 osób pracujących, których zdecydowana większość (87%) wykonywała prace fizyczne. Największa grupa badanych zgłaszała narażenie na powtarzające się ruchy rąk i/lub ramion (83%), przyjmowanie pozycji powodujących zmęczenie i/lub ból (80%), przenoszenie i/lub ręczne przemieszczanie ciężkich przedmiotów (79%), a także duży wysiłek fizyczny (74%).
Badani określali narażenie jako małe, jeżeli w ich opinii nie jest ono odczuwalne lub tylko czasami powoduje chwilowe złe samopoczucie, jako średnie - jeżeli powoduje często złe samopoczucie lub czasami chorobę powodującą kilkudniową nieobecność w pracy, a jako duże - jeżeli może spowodować ciężki uraz lub chorobę albo częste zachorowania powodujące nieobecność w pracy.
Opracowano materiały informacyjne i szkoleniowe, opublikowane są w serwisie internetowym CIOP-PIB i zawierają w szczególności informacje dotyczące, m.in. celów badań warunków pracy, opis kwestionariusza do subiektywnych badań narażenia zawodowego i charakterystykę diagnozowanych z jego wykorzystaniem obszarów, elektroniczną wersję kwestionariusza oraz arkusza kalkulacyjnego umożliwiającego rejestrowanie i analizowanie wyników badań.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Pawłowska Z., Ordysiński S., Zastosowanie wskaźników wynikowych i wiodących do oceny skuteczności zarządzania bhp w przedsiębiorstwach., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 12: 16-18., 2013
  2. Antoniak M., Przegląd badań warunków pracy z wykorzystaniem ocen subiektywnych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 11: 17-21., 2012

 Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013