Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy w prawie polskim

Kierownik projektu: dr Barbara Krzyśków

Streszczenie projektu:

W związku z odejściem od określenia zakład pracy" i wprowadzeniem definicji "pracodawcy (którym może być zarówno jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, jak i osoba fizyczna jeśli zatrudniają pracowników), a także ze względu na to, że art. 207 k.p. nakłada na pracodawcę odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie prac - celem zadania było wskazanie podmiotów ponoszących odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, a także zarysowanie przedmiotowego zakresu tej odpowiedzialności Przeprowadzona analiza obowiązujących przepisów prawa wykroczeń, prawa karnego i cywilnego pozwoliła określić, jak kształtuje się odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy polskiego pracodawcy - zarówno pracodawcy będącego osobą fizyczną, jak i pracodawcy, którym jest jednostka organizacyjnaJednostka: Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Okres realizacji: 01.12.1998 – 15.12.2001