Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

"Niepewność pracy jako źródło stresu a zdrowie"

Kierownik projektu: dr hab. Maria Widerszal-Bazyl

Streszczenie projektu:

Celem pracy było rozpoznanie zakresu, form i zróżnicowania społecznego zjawiska, jakim jest "niepewność pracy" w Polsce oraz ocena związku niepewności pracy ze wskaźnikami zdrowia psychcznego i wskaźnikami kardiologicznymi, z uwzględnieniem wybranych zmiennych osobniczych jako moderatorów tego związku.W ramach projektu przeprowadzono dwa badania: badanie 1. miało odpowiedzieć na pytanie o zróżnicowanie społeczne niepewności pracy; badanie 2. miało odpowiedzieć na pytanie o związki różnych form niepewności pracy z wybranymi parametrami zdrowia psychicznego i kardiologicznego.Na podstawie uzyskanych wyników nie potwierdzono przypuszczeń, że wzajemne oddziaływanie niepewności cech pracy i niepewności obecnej pracy - z jednej strony, a niepewności co do możliwości zdobycia nowej pracy - z drugiej strony, są czynnikiem obniżającym poziom zdrowia. Chociaż każda z form niepewności była związana ze wskaźnikami zdrowia, to ich wzajemne oddziaływanie - ujmowane w analizach regresjach jako interakcja - nie miały istostnego znaczenia.Wyniki badan posłużyły do sformulowania wytycznych dla kadry kierowniczej na temat sposobów ograniczania niepewności pracy.

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007