Zakład Bioelektromagnetyzmu
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Eksploatacja urządzeń elektrycznych skutkuje oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko materialne. Instytut należy do placówek o najdłuższym doświadczeniu w badaniach zagrożeń elektromagnetycznych, zarówno w kraju, jak i na forum międzynarodowym.

Prowadzone są one w Zakładzie Bioelektromagnetyzmu - Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych i Laboratorium Elektryczności Statycznej.

Rozpoznanie natury zagrożeń elektromagnetycznych i tworzenie naukowych podstaw rozwiązań profilaktycznych to konieczność - ze względu na możliwość niekorzystnego oddziaływania pól na zdrowie lub bezpieczeństwo ludzi.

 

Zagrożenia elektromagnetyczne

Zgodnie z priorytetami badawczymi (m.in. Światowej Organizacji Zdrowia i europejskiego Komitetu SCENIHR), działalność Instytutu dotyczy:

  • modelowania procesów oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi i materialne elementy środowiska, w tym dozymetrii komputerowej i prac doświadczalnych
  • badań i oceny pól elektromagnetycznych w środowisku, w placówkach przemysłowych i medycznych
  • dostosowania parametrów aparatury pomiarowej i kryteriów oceny do zmieniającego się charakteru narażeń ludzi, w tym monitoringu indywidualnego
  • profilaktyki technicznej i organizacyjnej narażenia pracowników i ludności na pola elektromagnetycznie.

 

Pracownicy Instytutu uczestniczą w wielu międzynarodowych i krajowych pracach legislacyjnych i normalizacyjnych dotyczących systemu ochrony pracowników i ludności przed zagrożeniami elektromagnetycznym, prowadzonych przez: Polski Komitet Normalizacyjny (KT104), International Committee on Electromagnetic Safety (ICES)/Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Advisory Committee on Safety and Health at Work (ACSH), European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - Working Groups, Międzyresortową Komisję ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, a także współpracują z placówkami naukowymi ze Szwecji, Finlandii, Włoch, Belgii, Bułgarii i Chorwacji. Uczestniczą również w pracach naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, Bioelectromagnetics Society (BEMS) i European Bioelectromagnetics Association (EBEA). Dzięki serwisom internetowym Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum) indywidualni pracownicy i specjaliści bhp oraz odbiorcy z małych i średnich przedsiębiorstw mają dostęp do rezultatów prac naukowo-badawczych zespołu.

 Elektryczność statyczna

Podstawowym obszarem działalności w tym zakresie są badania doświadczalne i teoretyczne, modelowanie numeryczne i prace usługowe w zakresie oceny ryzyka zapłonu atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne oraz ryzyka rażeń elektrostatycznych. Rozwijane są metody ochrony antystatycznej, prowadzone prace konstrukcyjne aparatury pomiarowej do wspomagania oceny zagrożeń elektrostatycznych oraz badania elektryzacji aerozoli i jonizacji powietrza.

Do tej pory zrealizowano wiele projektów badawczych i rozwojowych oraz ekspertyz i prac badawczych na rzecz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych (m.in. dla koncernu Airbus). Instytut aktywnie uczestniczy w pracach KT143 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Elektryczności Statycznej, TC101 Electrostatics Międzynarodowego Komitetu Elektrotechnicznego (IEC), a także w kierowaniu działalnością Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP (w zakresie zagrożeń elektrostatycznych).

 

Oferta Zakładu:

  • pomiary pól elektromagnetycznych do oceny narażeń środowiskowych lub parametrów urządzeń, w tym w ramach akredytacji PCA dla laboratoriów badawczych (0-18 GHz)
  • wzorcowanie aparatury do pomiaru pól elektrycznych i magnetycznych w ramach akredytacji PCA dla laboratoriów wzorcujących (0-5 GHz)
  • konsultacje w zakresie oceny i eliminacji zagrożeń elektromagnetycznych
  • pomiary i ocena zagrożeń elektrostatycznych w strefach zagrożenia wybuchem
  • pomiary elektryzacji aerozoli w przedziale 0,3-10 |jm i ocena wydajności przenośnych filtrów elektrostatycznych powietrza.

 

Kontakt: 

Kierownik ZakładuBioelektromagnetyzmu

dr hab. inż. Jolanta Karpowicz 
jokar@ciop.pl, tel.: 22 623 46 50 

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych 
dr hab. inż. Krzysztof Gryz 
krgry@ciop.pl, tel.: 22 623 46 49
dr hab. inż. Patryk Zradziński 
mgr inż. Wiesław Leszko 

Laboratorium Elektryczności Statycznej 
dr inż. Szymon Ptak

szpta@ciop.pl, tel.: 22 623 46 44

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Jolanta Karpowicz
jokar@ciop.pl
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych
Pracownia Zagrożeń Elektrostatycznych
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj