Informacyjna KAMPANIA społeczna 2016 - ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

 
ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

Podsumowanie kampanii pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”

 

Kampania społeczna to szereg zorganizowanych działań komunikacyjnych nastawionych na osiągnięcie celu, poświęconych ważnym problemom społecznym. Kampanie mają różny zasięg, a ich efektywność w znacznej mierze zależy od środków finansowych, jakimi dysponują organizatorzy. Najczęściej kampanie społeczne dotyczą problematyki zdrowia, niepełnosprawności, bezpieczeństwa i patologii czy zagrożeń społecznych. Ich realizacja i przeprowadzanie często wymaga angażowania wielu środowisk i instytucji, w tym specjalistów zajmujących się danym zagadnieniem, przedstawicieli środowisk naukowych, lekarzy, policji, itp. Jednym z obszarów, w których kampanie są wykorzystywane jako forma komunikowania ważnych problemów społecznych i ludzkich jest bezpieczeństwo pracy. Prowadzenie kampanii mających na celu podnoszenie wiedzy z zakresu metod przeciwdziałania wypadkom i chorobom wynikających z wykonywanej pracy - jest traktowane przez Komisję Europejską jako jeden z priorytetów wspólnotowej strategii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W roku 2016  r. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził kampanię pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy". Celem kampanii było rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze ochrony zdrowia pracujących poprzez wymianę dobrych praktyk, upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu promocji zdrowia. Promocja zdrowia w miejscu pracy, będąca jednym priorytetów polityki Unii Europejskiej w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych, wpływa bowiem na obniżenie kosztów eko­nomicznych i społecznych wynikających z absencji chorobowej, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Przyjęte cele były realizowane poprzez:

 1. organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych służących budowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze ochrony zdrowia pracujących poprzez wymianę dobrych praktyk,
 2. upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się,
 3. organizowanie warsztatów uczących radzeniu sobie ze stresem,
 4. zapewnienie wsparcia psychologicznego dla wszystkich pracowników,
 5. umożliwienie elastycznego czasu pracy, pracy w domu,
 6. zapewnienie dostępu do obiektów sportowych i zachęcanie do ćwiczeń,
 1. organizowanie dla pracowników programów motywujących do zaprzestania palenia papierosów,
 1. organizowanie kursów sportowych czy konsultacji ze specjalistami,
 2. organizowanie okresowych badań ciśnienia krwi czy poziomu cholesterolu.

 

W realizację działań tegorocznej kampanii włączyło się 36 oficjalnych partnerów kampanii (instytucji, organizacji i przedsiębiorstw z całego kraju).

 
Fot. Wyróżnieni dyplomami Partnerzy kampanii
pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”

 

We współpracy z partnerami na terenie całego kraju przygotowano i zorganizowano 53 przedsięwzięcia, w których uczestniczyło ponad 15 tys. osób - przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji z różnych sekcji gospodarki. Przedsięwzięcia te odbywały się w 10 województwach:

 • dolnośląskim – 1 przedsięwzięcie
 • lubuskim – 4 przedsięwzięcia
 • łódzkim – 4 przedsięwzięcia
 • mazowieckim – 6 przedsięwzięć
 • podkarpackim – 3 przedsięwzięcia
 • pomorskim – 7 przedsięwzięć
 • śląskim – 7 przedsięwzięć
 • warmińsko-mazurskim – 10 przedsięwzięć
 • wielkopolskim – 6  przedsięwzięć
 • zachodniopomorskim – 4 przedsięwzięcia.

Dodatkowo zorganizowano 1 przedsięwzięcie zorganizowano za granicą, w Czechach.


Przedsięwzięcia kampanii „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” 
w poszczególnych województwach

 

W ramach działań kampanii opracowano i wydano 24 rodzaje materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii, w wersji drukowanej i elektronicznej. Materiały w wersji drukowanej zostały upowszechnione w nakładzie ponad 4 tys. egz. wśród uczestników działań kampanii. Ulotki i plakaty kampanii były upowszechniane poprzez serwis internetowy kampanii www.ciop.pl/zdrowa-praca oraz przez inne serwisy internetowe zaangażowane w promowanie kampanii społecznej.


KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KAMPANII
Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

 

 

Kampania została  zrealizowana w ramach III etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 3 etap zadania służb państwowych pt.: „Tematyczne informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy i życia człowieka”

 
Aktualności KAMPANII 2016

 

   
11 minut i kilkanaście sekund dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolności do pracy

 

zobacz...